Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Malsha Kumaranatunge Responds To her Facebook Mud Story

Malsha Kumaranatunge Responds To her Facebook Mud Storyu,aYdf.a fldg weÿug .eyqj uvg" 
u,aId ms,s;=re fohs

niakdysr m<d;a iNd uka;%skS u,aId l=udrK;=x. uy;añh udOH idlÉPdjlg iyNd.S ùfï§ ieriS isá we÷u wiNH njg fpdaokd lrñka ks¾udKh jqk wmydid;aul fmdaiagrhla fï jk úg f*ianqla iudc cd,h ;=, ixirKh fjñka mj;S'

flfia kuq;a tu fmdaiagrh ms,sn| woyia olajñka ish ks, f*ianqla msgqj fj; tÈk ;ud ieriS isá we÷fï PdhdrEmh folla tla lrk u,aId l=udrK;=x. uy;añh ;ud fj; ,nd fok m%isoaêh ms,sn| wod< f*ianqla msgqj fj; ish ia;=;sh m< lr isáhs'

u,aId l=udrK;=x. uy;añhf.a ms<s;=r"

Malsha Kumaranatunge Responds To her Facebook Mud Story

Malsha Kumaranatunge Responds To her Facebook Mud Story

zisxy, fndÿkqjdZ f*ianqla msgj u.ska hQáhqí fj; tlalr ;snQ ùäfhdaj my,ska n,kak'

Malsha Kumaranatunge Responds To her Facebook Mud Story Malsha Kumaranatunge Responds To her Facebook Mud Story Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, June 19, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.