Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Lightning in Florida video clip goes viral
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *


wl=Kla wka;¾cd,h l,Uhs
-ùäfhda

ñksid Ôj;a lrùug iajNdj O¾uh úiska ,nd§ we;s oE fndfydauhs' th iajNdj O¾ufha pu;aldrhhs' kuq;a th pu;aldrh úkdY lrk ñksiqkag Bg ms<s;=re iajNdj O¾uh úiska ,ndfok nj w,amhla ;rula j;a isf;kafka keye' kuq;a ksiel jYfhka iajNdj O¾uh Bg ms<s;=re fokjd' tys wjidkh ñksidg Ôú;fhka
mjd jkaÈ f.ùug isÿfjkjd' WodyrKhla jYfhka f,dal jdiSka fukau Y%S ,xldjdiska uqyqKÿka iqkdñ jHikh'

fï w;r *af,daßvd" fâfgdakd uqyqfoa§ l=Kdgqjla mej;s wjia:djl tljr úÿ,s flàu isÿù ;sfnkjd' tu wjia:dfõ§  uqyqfoa fjkialï ms<snoj tl;rd m¾fhaIK lKavdhula úiska cx.u ÿrl:khlska má.; lsÍula isÿlr ;sfnkjd'

yÈisfha isÿ jQ fuu úÿ,s flàu cx.u ÿrl;kfha fuf,i igyka ù ;snQ o¾Yk fï jk úg iudc cd, fjí wvú Tiafia jHdma; fjñka ;sfnkjd'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak'''''

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb