Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

K.A Karunadasa " Sri Vikrama Rajasinha " Reveals about his previous births

K.A Karunadasa " Sri Vikrama Rajasinha " Reveals about his previous births

Y%S úl%u rdcisxy h,s Wm§ 
fmr wd;auhka .ek lshk wuq;= l;dj

jir úisodyl w;S;hla .ek lshk wreu ñksfila wd;au .dkla ieß ierE wmQre ïksfila - ,xldfõ rclï y;la l<dÆ fuu ñksid isákafka mq;a;,ï l,mq iSudfõh'

Tyq lshk foa we;a;o keoao hkak ;SrKh lsÍu Tn i;=h' fudyq lshk wkaoug fudyq jir úisoylg fmr wys;hla ;udg u;l nj mjihs' tfiau fï rfÜ rclï y;la l, njo mjihs' tfiau fudyq isxyf,a wjidk rcq Y%S úl%u rcq f,io Wmam;a;sh ,enQ nj mjihs' Tyqf.a u;lh iy oelSu wkqj fï ish,a, m%ldY lrk nj mjihs'          

tfiau fudyq uyd iïu; ukq rc iufha t;=udf.a mq;= njo mjihs' tfiau hlaIfhlaj bmso ,laÈj ;,ïm, kï jejlao ;kq njo" i;ajrla ,laÈj rclï lr fjfyr úydr úYd, f,i fuys ;ekq njo i|yka lrhs'

K.A Karunadasa " Sri Vikrama Rajasinha " Reveals about his previous births K.A Karunadasa " Sri Vikrama Rajasinha " Reveals about his previous births Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, June 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.