Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

23-Year-Old Woman sentenced to jail for having sex too loudly

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - 23-Year-Old Woman sentenced to jail for having sex too loudly
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
wi,ajdiSkag lror f,i r;S fl<sfha fhÿk ;reKsh
fmïj;d iu. hyka.;jQ miq uyd yäka lE .iñka tu ld¾hka isÿ lrk njg wi,ajdiSkaf.ka fpdaokd

wi,ajeishkag lrohla f,i Ôj;ajQ .eud fõ,a keu;s ;reKshlg tx.,ka;fha n¾ñkayeï Widúh úiska i;s foll isr ovqjula ,nd § we;s njg jd¾;d fjkjd'

23 yeúßÈ úfha miqjk .eud ms<sno wi,a jdiSka fpdaokd lr isákafka weh ;u fmïj;d iu. hyka.;jQ miq uyd yäka lE .iñka tu ld¾hka isÿ lrk njhs' ta ms<sno lSysm j;djla wehg wjjdo l,o weh È.ska È.gu wiNH f,i Yío k.ñka fmïj;d iu. ,sx.slj tlaù we;'

wehf.a wfidank lE.eiSï iy ,sx.sl;ajh ms<sìUQjk flÈß.Eï lE.eiSï ;u orejkag fkdwefik fia u.yrjd .ekSug wi,ajdiSka rEmjdyskS hka;%fha yv jeä lr oeóuo isÿ lr we;s nj;a wjidkfha wehg tfrysj meñKs,s lr we;'

uyd yäka isxÿ oeóu" fodrj,a uy yäka jeiSu" iy wkjYH Yío fhdod wi,ajd§ka wmyiq;djhg m;alsÍu iudc úfrdaë neúka wehg i;s foll isr ovqjula ,nd §ug wêlrKh ;Skaÿ lr we;'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - 23-Year-Old Woman sentenced to jail for having sex too loudly

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - 23-Year-Old Woman sentenced to jail for having sex too loudly
23-Year-Old Woman sentenced to jail for having sex too loudly 23-Year-Old Woman sentenced to jail for having sex too loudly Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, June 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.