Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Twenty seven women arrested in prostitution sting in Nanu Oya

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Twenty seven women arrested in prostitution sting in Nanu Oya


Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
.Ksldjka iu. .xcd imhk kdkqTh ,e.=ïy, fmd,sishg fldgqfjhs

fmardfoKsh" lsßn;al=Uqr" kdkqTh m%foaYfha kjd;eka m,la f,i mj;ajdf.k .sh ia:dkhl .Ksld fiajfha fh§ isá njg ielmsg ldka;djla ^27& yd tys ysñlreo Tyq i;=j ;snQ .xcd ñ,s.%Eï 2000 la iu. iu. ;j;a iellrejl=o w;a wvx.=jg .;a nj fmd,sish mjihs'
fmd,sishg ,enqk f;dr;=rla u; Wmdh ÿ;fhl= fhdojd uykqjr ufyaia;%d;a wêlrKh u.ska ,nd.;a fidaÈis jfrka;=jla u; isÿ l< jeg,Sfï§ tys meñfKk mqoa.,hkag .xcd wf,ú l<ehs iellrk nj;a ud,fò m%foaYfhka fuys .Ksld fiajh i|yd ;jka ldka;djka meñK we;s nj;a fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;' fuys ysñlre .ïfmd< m%foaYfha whl= nj;a tu ia:dkh l=,shg f.k fuu ,e.=ïy< mj;ajdf.k f.dia we;ehso lsh;s
Twenty seven women arrested in prostitution sting in Nanu Oya Twenty seven women arrested in prostitution sting in Nanu Oya Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, June 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.