Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Pakistan Bans Women from Wearing Jeans

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Pakistan Bans Women from Wearing Jeans
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
NQñlïmdj,g fya;=j ldka;djka Ôkaia we£uÆ
NQñlïmdj,g fya;=j mlsia;dkh fydhd.kS

mdlsia:dk yuqodj trg ðkaia Ndú;d lrk ldka;djkag tfrysj hqO fufyhqï wdrïN l, hq;= nj trg cñhd Wf,ud B bia,dñ *i,a mlaIfha kdhl *ia, frfyudka úiska bia,dudndoayS meje;s udOH yuqjlg tlafjñka m%ldYfldg ;sfí' f,dj mqrd NQ lïmk " iajdNdúl
wdmod yd WoaOuk ;;a;ajhkag uq, ldka;djka Ôkaia we£ug mgka .ekSfuka miqj nj Tyq úiska fmkajd § ;sfí'

mlsia:dk yuqod jydu jeg,Sï isÿlr Ôkaia Ndú;d lrk ldka;djka ksjdi j,g fldgql, hq;= nj Tyq úiska jeä ÿrg;a m%ldY fldg ;sfí' IÍhd kS;shg wkql+, fjñka Ôú;h .;l< fyd;a fujeks úkdY j,lajd .; yels nj Tyq úiska fmkajd § ;sfí'
Pakistan Bans Women from Wearing Jeans Pakistan Bans Women from Wearing Jeans Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, June 03, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.