Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Indian advertisement Youtube video clip goes viral

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News- Indian advertisement Youtube video clip goes viral
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
;reKshka fofofkl=f.a iu,sx.sl ùäfhdaj bkaÈhdj l<Uhs 
- ùäfhda

ldka;d iu,sx.sl hqj,la ksrEmKh flfrk zThe VisitZ kï jQ fj<| oekaùula ksid bkaÈhdfjys uy;a le<öula we;s ù ;sfnk njg jd¾;d jkjd' weÛÆï iïnkaO fj<| oekaùula jk fuys oelafjkafka" iu,sx.sl ldka;d
fmïj;shka hqj,la w;r WoEikl § we;s jk isoaê fm<ls' ;u fma%u iïnkaOhg foudmsh wjirh ,nd .ekSu i|yd msgj hdug Tjqka iQodkï jk wdldrh fuys ksrEmKh jk w;r fuh" Èk 14la we;=,; ,laI 5lg wdikak msßila hQáhqí Tiafia krUd we;s nj i|yka jkjd'

Indian advertisement Youtube video clip goes viral Indian advertisement Youtube video clip goes viral Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, June 12, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.