Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
jl=.vqjlska .,a 420la bj;alr,d

ie;alula ud¾.fhka mqoa.,fhl=f.a jl=.vqj, ;snqKq .,a 420la bj;a l< mqj;la Ökfhka jd¾;d fja'

kef.kysr Ökfha" fIysðxhx.a m<df;a Ôj;a jqKq 55 yeúßÈ ‘yS’ Wor fjaokdjla we;s ùu ksid miq .sh udifha§ ffjoHjrfhl= yuq úh'

tys§ ffjoH mÍlaIKj,g fhduq ùfuka miqj yS g ;u frda. ksOdkh wkdjrKh lr .ekSug yels ù ;sfna'

§¾> ld,hla ;siafia fidahd lsßj,ska ilia lrk ,o fgd*q kï wdydrh .ekSu iy c,h b;d wvqfjka mdkh lsÍu ksid Tyqf.a jl=.vqj, .,a yg f.k ;snqKs'

wê le,aishï iys; wdydrhla jqKq fgd*q Ô¾Kh i|yd wjYH m‍%udKhg c,h mdkh fkdlsÍu fya;=fjka le,aishï .,a njg m;a ù jl=.vqj, ;ekam;a ù we;s nj ffjoH ks.ukh úh'

meh folhs ñks;a;= 45la muK .; jqKq ie;alulska miqj fld< iy ly meye;s .,a 420la ySf.a jl=.vqj,ska bj;a lr .ekSug ffjoH fjhs iu;a ù ;snqKs'

fuhg fmr tla mqoa.,fhl=f.a jl=.vqj,ska muKla fu;rï .,a m‍%udKhla bj;a fkdl< nj ffjoH fjhs i|yka lr isáhs'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss