Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
jl=.vqjlska .,a 420la bj;alr,d

ie;alula ud¾.fhka mqoa.,fhl=f.a jl=.vqj, ;snqKq .,a 420la bj;a l< mqj;la Ökfhka jd¾;d fja'

kef.kysr Ökfha" fIysðxhx.a m<df;a Ôj;a jqKq 55 yeúßÈ ‘yS’ Wor fjaokdjla we;s ùu ksid miq .sh udifha§ ffjoHjrfhl= yuq úh'

tys§ ffjoH mÍlaIKj,g fhduq ùfuka miqj yS g ;u frda. ksOdkh wkdjrKh lr .ekSug yels ù ;sfna'

§¾> ld,hla ;siafia fidahd lsßj,ska ilia lrk ,o fgd*q kï wdydrh .ekSu iy c,h b;d wvqfjka mdkh lsÍu ksid Tyqf.a jl=.vqj, .,a yg f.k ;snqKs'

wê le,aishï iys; wdydrhla jqKq fgd*q Ô¾Kh i|yd wjYH m‍%udKhg c,h mdkh fkdlsÍu fya;=fjka le,aishï .,a njg m;a ù jl=.vqj, ;ekam;a ù we;s nj ffjoH ks.ukh úh'

meh folhs ñks;a;= 45la muK .; jqKq ie;alulska miqj fld< iy ly meye;s .,a 420la ySf.a jl=.vqj,ska bj;a lr .ekSug ffjoH fjhs iu;a ù ;snqKs'

fuhg fmr tla mqoa.,fhl=f.a jl=.vqj,ska muKla fu;rï .,a m‍%udKhla bj;a fkdl< nj ffjoH fjhs i|yka lr isáhs'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China
Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China Doctors remove 420 kidney stones from patient's body in China Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, June 09, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.