Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

13 Year old schoolgirl pregnant after being sexually abused by her father

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - 13 Year old schoolgirl pregnant after being sexually abused by her father
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
13 yeúß ÈhKshj .eìkshla‌ lrmq kreu mshd
;d;a;d ÿjj ¥Ikh lr ji î,d

;u ÈhKshg ,sx.sl w;jr fldg" fmd,sishg ìfhka m,df.dia‌ ji mdkh lr l,auqfKa frday,l m%;sldr ,nñka isá whl= miq.sh ishU,dKa‌vqj fmd,sish úiska tu frdayf,a§ w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish mejiSh'

fuf,i ji mdkh lr ishÈú ydks lr .ekSug ;e;alr ;snqfKa ishU,dKa‌vqj .,awuqK m%foaYfha ã' tï' lreKdfiak keue;s ^32& msfhls'

óg i;s lsysmhlg fmr fudyqf.a 13 yeúßÈ ÈhKsh nfâ wudrejla‌ i|yd m%;sldr .ekSug frday,g .sh miq isoaêh ffjoH mÍla‍IK j,§ fy<sjQ w;r" weh fouia‌ .eìkshla‌ nj ;yjqreù ;sfí' fï ms<sn|j wehf.a mshd ielmsg w;awvx.=jg .ekSug fiùfï§ m%foaYfhka m,df.dia‌ fuf,i ji mdkh lr ;snQ nj fmd,sish m%ldY lrhs'

iellre l,auqfKa wIafrdma frdayf,a§ w;awvx.=jg .;a w;r" Tyq fmf¾od fudkrd., wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej 19 Èk ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr.; lsÍug fudkrd., ufyia‌;%d;ajrhd ksfhda. lf<ah'
13 Year old schoolgirl pregnant after being sexually abused by her father 13 Year old schoolgirl pregnant after being sexually abused by her father Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, June 12, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.