Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Woman jailed for killing her 8 babies

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Woman jailed for killing her 8 babies
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
ì<s÷ka 8 fofkl= urd je<¨ ldka;djla wêlrKhg

;ukag ,enqKq orejka wg fofkl= bmÿKq ú.iu Tjqka urd oeóu iïnkaOj fpdaokd ,enQ ldka;djla m%xY wêlrKh yuqjg bÈßm;a fldg ;sfí'

fvdñksla fldfÜia kue;s fuu 51 yeúßÈ ldka;dj" ;u ì<s|ka urd ksji wjg je<¨ njg ms,sf.k we;'

fuu urK isÿ ù we;af;a 1999 ) 2000 w;r ld,fha § nj i|yka fõ'

;reK <uqka fofofkl=f.a ujl jk weh b;d ;rndre wfhl= jk ksid weh .eíf.k we;s nj wef.a ffjoHjrhd fyda .ïjeishka fyda oek fkdisg we;s nj jd¾;d fõ'
Woman jailed for killing her 8 babies Woman jailed for killing her 8 babies Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, June 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.