Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News

,iaik .Ekq ,ufhla msßñfhl= fia msyskkak mshhqre lm,d
mshhqre lmd oeuQ ;reKsh lshk l;dj
PdhdrEm iy ùäfhda

Iqhs,¾ fnhs,¾ wjqreÿ 19 l rEu;a ;reKshla weh flaïn%sÊ yS ydjâ úYaj úoHd,fhka mdie,a msysKqï wdOqldjhla jYfhka f;dardf.k we;'

kuq;a wehg ;reKshla f,i msysKqï ;gdlhg meksug we;s wlue;a; ksid weh cj iïmkak ;reKfhl= fia mekSug ;SrKh lr we;'

ta wkqj weh fï jk úg ie;alulska ;u mshhqre bj;a lr fldkavh fldgg lmd we;' tfiau weh msßñfhl= fia YÍrh ilia lr .eksug fydafudak m%;sldro ,nd .ksñka isák njg jd¾;d fõ'

weh fï jk úg ydjâ úYaj úoHd,fha u,,l%Svd wxYfha msßñ msysKqï lKavdhu ksfhdackh lrhs'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team

Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team Transgender student of Harvard college Shuyler Bailar to swim for their men's team Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, June 26, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.