Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Chinese dog meat festival faces internal pressure

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
ysre rYañfhka .e,fjkak Ökakq nÆ uia lk yeá
PdhdrEm iy ùäfhda

.S‍%Iau iD;=fõ wêl iQ¾h rYañfhka wdrlaId ùfï wruqKska ksß; È. Ökfha hQ,ska m<df;a jeishka wmQre isß;la wkq.ukh lr;s'

ta iqkL uia wkqNj lsÍuhs'

iqkL uia wkqNj lsÍfuka oeä iQ¾h ;dmfhka wdrlaId úh yels nj Tjqkaf.a úYajdihhs'

fï ksñ;af;ka mj;ajk jd¾Islj iqkL uia wkqNj lsÍfï W;aijh fjkqfjka iqkLhka oi oyila muK Ökfha hQ,ska jeishka úiska >d;khg ,la lr;s'

jir ydr mkaishhl muK w;S;fha isg Ökfha" hq,ska fukau ol=Kq fldßhdkqjka yd ta wjg rgj, jeishka úiska fuu idïm‍%odhsl iqkL uia wkqNj lsÍfï W;aijh mj;ajk nj mejfia'

2015 jif¾ iqkL uia wkqNj lsÍfï W;aijh ksñ;af;ka isÿ lsÍug kshñ; oyia ixLHd; iqkL >d;k fjkqfjka Ökfha iy f,dj mqrd i;a;aj wúysxid ix.ïj,ska oeä úfrdaO;djhla t,a, ù ;sfí'

wka;¾cd,h Tiafia ls‍%hd;aul fuu iqkL >d;k W;aijhg úreoaO fm;aiï jHdmdrh i|yd ñ,shk 3'8la muK ck;dj w;aika lr we;'

thg wu;rj i;a;aj wúysxidjd§ jHdmdr úiska fï jk úg hqjdka 7"000la muK jeh lr >d;kh lsÍug kshñ;j isá iqkLhska 100 fofkl= muK fírd f.k ;sfí'

Ökfha iy f,dj mqrd i;a;aj wúysxidjd§ jHdmdr úiska fuu jd¾Isl iqkL uia wkqNjh yd iqkL >d;kh ms<sn| oeä úfrdaO;djhla t,a, l<o Ök rch fyda trg kdhlhka úiska fuu ls‍%hdj fy,d oel fkdue;'


Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Chinese dog meat festival faces internal pressure


Chinese dog meat festival faces internal pressure Chinese dog meat festival faces internal pressure Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, June 22, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.