Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News 16-year-old schoolgirl complains about bashing from her parents
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - 16-year-old schoolgirl complains about bashing from her parents
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
f*ianqla tflka ksrej;a mska;+r yqjudre l, 16 yeúßÈ ÈhKsh
oඬqjï ÿka foudmshkag tfrysj fmd,sis;a .sys,a,d

f*ianqla yryd ñ;=rka iu. ksrej;a PdhdrEm yqjudre l< 16 yeúßÈ mdie,a isiqúhlf.ka ish uõmshkag tfrysj foysj, fmd,Sishg meñKs,a,la ,eî ;sfí" weh tu meñKs,a, bÈßm;a lrñka lshd ;sfnkafka ;uka ñ;=rka iu. ksrej;a PdhdrEm yqjudre lr.;a nj oek.;a fouõmshka ;ukag myrÿka njhs" wod< meñKs,a, iïnkaOfhka wêlrKhg bÈßm;a l< wef.a uj iy mshd
remsh,a ,laIh ne.ska jQ YÍr wem u; uqodyßk f,i .,alsiai w;sf¾l ufyaia;%d;a m%y¾Id rKisxy uy;añh kshu l<dh' cd;Hka;r mdi,l wOHdmkh yodrk fuu YsIHdj wka;¾cd,hg ;Èka weíneys ù isá neúka wjjdo lr iShdf.a ksjfia kj;ajd iShd ndrhg m;a lr we;s w;r iShdf.a ksjfia isáñka fuu fkdfydìkd l%shd isÿ lr we;ehs uõmshka fmd,Sishg mjid ;sfnkjd' ÈhKsh ika;lfha wka;¾cd,h hdu i|yd cx.u ÿrl:k 10lao ;sfnk nj Tjqka fmd,Sishg lshd we;'

ielldr uõmshka fjkqfjka fmkS isá kS;s{jrhd fï nj wêlrKh fj; m%ldY l< w;r fmd,Sish o jd¾;djla u.ska wêlrKhg lrKqoelaùh' bÈßm;a jQ lreKq wkqj oeßh ffjoH mÍlaIKhg fhduq lr kej; iShd ndrhg m;a lrk f,i;a mÍlaIK mj;ajd jeäÿr jd¾;djla cqks  30 jeksod wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i;a ufyaia;%d;ajßh fmd,Sishg kshu l<dh'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb