Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Female Venezuelan TV presenter fulfils her promise to strip off on TV if team win

Female Venezuelan TV presenter fulfils her promise to strip off on TV if team win

iÔù jevigyk w;r;=r ksrej;a jQ rEmjdyskS ksfõÈldj
weÿï .,jd oud fma%laIlhskag jQ fmdfrdkaÿj bgq lrmq yeá
ùäfhda

fldf,dïìhdj yd  fjksishq,dj w;r óg Èk lsysmhlg fmr mej;s mdmkaÿ ;r.fhka fjksishq,dj ch.%yKh l<fyd;a" ;r. m%;sM, oekqï fok wjia:dfõ§ ;ud ksrej;a jk nj fjksishq,dkq rEmjdyskS ksfõÈldjla mjid isáhd h'

flfia fyda fjksishq,dj tu mdmkaÿ ;r.fhka f.da, 1-0 f,i fldf,dïìhdj mrojd ch.%yKh w;a lr.ekSug iu;a jQ ksid tu ksfõÈldjg ;u fmdfrdkaÿj bgq lsÍug isÿjqKd'

weh ;u fmdfrdkaÿj bgq lr isá whqre my; ùäfhdafjka krUkak'

Female Venezuelan TV presenter fulfils her promise to strip off on TV if team win Female Venezuelan TV presenter fulfils her promise to strip off on TV if team win Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, June 20, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.