Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video


ksrej;a PdhdrEm .ek oñ;d lshhs
uf.a uQK wrf.k fjk;a ksrej;a ldka;d isrerlg noaO lr,d

;ukaf.a ysig fjk;a ldka;djlf.a ksrej;a isrerla noao lr jHdc mska;+r ilid we;ehs rx.k Ys,amskS oñ;d wfír;ak mjihs'weh mqj;am;a idlÉpdjlg tlafjñka fï nj lshd isáfhah'

tu mqj;am;a idlÉpdj my,ska n,kak'

fudkjo wÆ;a f;dr;=re@
fg,s kdgH lsysmhlgu tl;= ù isákjd'

ta lshkafka oñ;d ;ju ld¾hnyq,hs
f.dvla ld¾hnyq,hs

újdyh fjkqfjka ld¾hnyq, nj wvqlr.kakjd lsh,d lsõjd fkao@
ojiska oji újdyh mudùug fya;=j;a talu ;uhs'

újdyh lshkafka Ôú;fha jeo.;au fohla' ta fjkqfjka lemlsÍula l< hq;=hs fkao@
miq.sh wjqreoafoa fkdjeïn¾j, újdy fjkak wms fokakd ;SrKh l<d' ta;a fkdjeïn¾ udih lshkafka u<jqkaf.a udih ysxod újdyhg iqÿiq ke;s nj ;uhs yefudau lsõfõ' ta yskaod újdyh mud l<d' thd ,xldfõ flfkla fkfuhs' ,xldjg weú;a mÈxÑ fj,d thdf.a jHdmdrhlska ia:djr ùug hï ld,hla wjYH yskaod újdyh álla mud lrkak wms Bg miafia ys;=jd' Th w;f¾ ug rÛmdkak ,enqKq wdrdOkd uu Ndr.;a;d' tajdfha rE.; lsÍï ;ju ;sfhkjd' oeka ug tajd w;ru. k;r lrkak neyefka' ta yskaod uf.a me;af;ka ld¾hnyq,lu ;ju ;sfhkjd' fï ishÆ lghq;= yskaod ;uhs újdyh mud jkafka'

ta lshkafka oñ;f.a újdyh ;j;a jir .Kkdjlg l,a hhso@
keye' wms fokakd ;SrKh l<d fï wjqreoao bjr fjkak l,ska újdyh l< hq;=hs lsh,d' iuyr úg wfma újdyh b;du;a pdï tlla fõú' ta;a oeka b;ska újdy fj,d wÆ;a Ôú;h wdrïN l< hq;=hs'

újdyh mud ùu .ek uj we;=¿ ióm;uhska fudlo lshkafka''
wïud' kEoEfhda iy ióm;u wh újdyh mudùfï lreKq jgydf.k bkafka' ta wh uu .ek jf.au uf.a fmïj;d .ek;a okakjd' wfma újdyh uf.a ujg;a uf.a ióm;uhskagj;a m%Yakhla fkfuhs' yenehs b;ska tal m%Yakhla lr.;a;= msßila bkakjd'

ta ljqo@
wfma la‍fIa;%fhau bkak iuyr wh ;uhs' uf.a újdyh mudùu .ek Èjd ? fkdn,d ta wh ys;kjd' ta jf.au uf.a újdyh lvdlmam,a fj,do lsh,d ksr;=rej ta wh fydhd n,kjd' ;uxf.a ÿrl:k ì, .ekj;a ys;kafk ke;=j ta wh ta .ek fydhkjd' uf.a újdyh lvdlmam,a fj,d hkafk ljod o lshk tl ;uhs ta whg ;sfhk cd;sl m%Yakh'

ta whf.a ys;a ßfok m%;spdr fudkjdo@
^yskeyS& wkqkaf.a m%;spdrj,g oeka uf.a ys; ßfokafk keye' ug wlghq;= lï l< wh" ta wh l< lS foaj,a fndfydauhla ;sfhkjd' ta jf.a foaj,aj,g oeka uf.a ys; Tfrd;a;= fokjd' uu fn!oaO o¾Ykh ;Èkau úYajdi lrk flfkla' ta wh l< lS foaj,aj,g ta wh ojil ú¢hs'

fï jf.a foaj,a .ek Tfí fmïj;d fudlo lshkafka@
uu uq,ska lsõj fkao ;ukaf.a ÿrl:k ì, f.jdf.k uf.a újdyh .ek f;dr;=re fydhk wh bkakjd lsh,d' ta jf.a whf.a ks¾kdñl weu;=ï thdg oeka yqrehs' ta jf.a weu;=ïj,ska wms fokakf.a ne£u ì¢, hkafk ke;s nj wms fokaku okakjd' fï <Û§;a uf.a uQK wrf.k fjk;a ksrej;a ldka;d isrerlg noaO lr,d yomq PdhdrEm j.hla olskak ,eì,d thd f.dvdla yskd jqKd' ta mska;+rj, ;sfhkafka b;du;a ,iaik bkaÈhdkq ldka;d YÍr' ta jf.a ,iaik weÛlg uf.a uQK noaO lrmq flkdg uu ia;+;sjka; fjkjd' fldfydu kuq;a Th yeufoau ueo uu uf.a .uk hkjd' wfma újdyh pdï úÈhg isÿjqK;a uu tal udOHhg lshkakï' ug wjxlju ys;j;a udOHfha bkak Th f.d,af,dhs" ug wdorh lrk risl msßihs ta wdrxÑh oek.kak leu;s nj uu okakjd' ta wh fjkqfjka jf.au uu wr uq,ska lS uf.a újdyh .ek jo ú¢k msßig;a oek.kak uu uf.a újdyh blaukskau isÿlrkjd'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive