Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Body of new born baby found in Devon Falls

Body of new born baby found in Devon Falls

wïud flfkla orejd m%iQ;l, .uka Èh we,a,g úis lr,d uefrkak yer,d
m%iQ;l, .uka orejd we<g úisl, wfma ld,fha wïud
ixfõ§ PdhdrEm iys;hs

fvfjdaka Èh we,a,g fldg., isg c,h .,d nisk fvfjdaka wef,a ;sî ì<sÿ u< isrerla f.dvf.k ;sfnkjd' wo ^30& oyj,a 12 g muK tu wef,a ÈhkEug .sh wfhl= úiska ì<sÿ u< isrer wef,a
mdfjñka ;sfnkq oel ta neõ ÈUq, fmd,Sishg oeKqï §fuka miq yegka kqjrt<sh m‍%Odk ud¾.fha ÈUq, chisßmqr m‍%foaYfha§ isrer f.dvf.k ;sfnkjd'

fufia f.dvf.k we;af;a msßñ ì<sol=f.a u< isrerla jk w;r tu ì<sodj uj úiska m‍%iQ;l, .uka we, ud¾.hg f.kú;a oukakg we;s nj isoaêh ms<sn|j mÍlaIK mj;ajk ÈUq, fmd,Sish mjikjd'isoaêh ms<sn|j ÈUq, fmd,Sish mÍlaIK mj;ajhs'

^yegka - rxð;a rdcmlaI &

Body of new born baby found in Devon Falls

Body of new born baby found in Devon Falls

Body of new born baby found in Devon Falls

Body of new born baby found in Devon Falls Body of new born baby found in Devon Falls Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, June 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.