Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Astrologist Indika Thotawatte's prediction about Mahinda & Ranil

Astrologist Indika Thotawatte's prediction about Mahinda & Ranil

uyskao g%ela tl jeroao .;a;d' 
uyskao lsis úgl w.ue;s fjkakE'
rks,ag lsisu wm,hla kE 
- fcda;sIHfõ§ bkaÈl f;dgj;a;

uyskao rdcmlaI uy;d hkq ms<su iod fï rfÜ ck;dj jkaokd udk lsÍug kshñ;j isá mqoa.,fhla nj fcda;siHfõ§ bkaÈl f;dgj;a; uy;d mjikjd'

Tyq mjikafka ysgmq ckdê m;s uyskao rdcmlaI uy;d g%ela tl jeroao .;a; njhs' Tyq fï nj mejiqfõ ITN kd,sldjg meñ‚ jevigyklg tla fjñka'miq.sh ld,fha úldYh jQ fuu jevigyk fï jk úg wka;¾cd,fha ckm%sh fjñka mj;skjd'

jeä ÿrg;a woyia olajkak bkaÈl uy;d mjikafka uyskao rdcmlaI uy;d lsis úgl w.ue;s fkdjk njhs'wod, ùäfhda mgh my;ska n,kak'

Astrologist Indika Thotawatte's prediction about Mahinda & Ranil Astrologist Indika Thotawatte's prediction about Mahinda & Ranil Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, June 29, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.