Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Unusual yam discovered at Mahiyanganaya

 Unusual yam discovered at Mahiyanganaya

uyshx.kfhka yuq jQ wuq;= w,h

w;lg fndfyda fihskau iudk je,a w,hla‌ uyshx.k ú,aÆj jej m%foaYfha ksjil je,a w, ydrñka isá msßilg miq.shod yuqù ;sfnkjd'

th ñksia‌ w;l weÛs,s yd kshfmd;=j,g fndfydafihska iudk wdldrfhka ;sîu úfYaIs;hs'

uyshx.k" mQcd k.rh" ú,aÆmsáh" wxl 101" ã' tï' m%shka; uy;df.a ksjiska fuu iqúfYaI je,a w,h yuqù ;sfnkjd'

ksjfia msgqmi isgjd ;snQ je,a w,h ksis l, Wodùu;a iu. wdydr i|yd ,nd .ekSug ydrd we;ehs i|yka'

ñksia‌ w;g iudk je,a w,h yd ta wi,u fjk;a je,a w,hla‌ ydrd we;s w;r tho ñksia‌ hqj,lf.a iudk yevreúka we;s nj ã' tï' m%shka; uy;d mjikjd'

fmñka fj,S isák ldka;d yd msßñ flfkl=f.a yevh tu je,a w,hgo we;s nj tu uy;d jeäÿrg;a i|yka l<d'

 Unusual yam discovered at Mahiyanganaya

 Unusual yam discovered at Mahiyanganaya

 Unusual yam discovered at Mahiyanganaya

Unusual yam discovered at Mahiyanganaya Unusual yam discovered at Mahiyanganaya Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 30, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.