Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Teacher accused of trying to sexually assault teen girls in Ruwanwelisaya Temple

rejkaje,s iE u¿fõ§ ;reKshkaf.a b.iq. w;.E msßfjka .=rejrhd

rejkaje,s iE u¿jg mskalug meñ” w;súYd, ckldh w;f¾ f;rfmñka ;reK l;=kaf.a b.iq. w;.E msßfjka .=rejrhl=g ;reKshka msßila úiska lka wä r;afjkakg myr§ ;uqka isákafka mkai,a NQñhl nj Tyqg u;la lr§ wu;l fkdjk mdvula b.ekajQ isÿùula wkqrdOmqr fmd,Sisfhka jd¾;d jkjd'

rejkaje,s uyd iE u¿fõ miq.sh 23 jkod iji uyd mskalula meje;ajqKq wjia:dfõ fuu mdvu bf.k we;af;a wdçhd., m%foaYfha msßfjkl fiajh lrk 29 yeúßÈ .=rejrfhla nj fmd,Sish mjikjd'

;reK l;=kaf.a ysßT;ma ì£ug ;e;a lsÍfï fpdaokdj hgf;a wkqrdOmqr fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;snqKq fuu .=rejrhd rdcdx.Kh .euqKqmqr hdh 9 m%foaYfha mÈxÑlrefjl= njo fy<sj ;sfnkjd'
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss