Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Teacher accused of trying to sexually assault teen girls in Ruwanwelisaya Temple

Teacher accused of trying to sexually assault teen girls in Ruwanwelisaya Temple

rejkaje,s iE u¿fõ§ ;reKshkaf.a b.iq. w;.E msßfjka .=rejrhd

rejkaje,s iE u¿jg mskalug meñ” w;súYd, ckldh w;f¾ f;rfmñka ;reK l;=kaf.a b.iq. w;.E msßfjka .=rejrhl=g ;reKshka msßila úiska lka wä r;afjkakg myr§ ;uqka isákafka mkai,a NQñhl nj Tyqg u;la lr§ wu;l fkdjk mdvula b.ekajQ isÿùula wkqrdOmqr fmd,Sisfhka jd¾;d jkjd'

rejkaje,s uyd iE u¿fõ miq.sh 23 jkod iji uyd mskalula meje;ajqKq wjia:dfõ fuu mdvu bf.k we;af;a wdçhd., m%foaYfha msßfjkl fiajh lrk 29 yeúßÈ .=rejrfhla nj fmd,Sish mjikjd'

;reK l;=kaf.a ysßT;ma ì£ug ;e;a lsÍfï fpdaokdj hgf;a wkqrdOmqr fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;snqKq fuu .=rejrhd rdcdx.Kh .euqKqmqr hdh 9 m%foaYfha mÈxÑlrefjl= njo fy<sj ;sfnkjd'
Teacher accused of trying to sexually assault teen girls in Ruwanwelisaya Temple Teacher accused of trying to sexually assault teen girls in Ruwanwelisaya Temple Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, May 25, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.