Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Sri Lanka's first trillionaire

,xldfõ m%:u g%s,shkm;s mjq, fy<sfjhs

úfoia rgj,a lsysmhl rdcmla‍I mjqf,a idudðlhska úiska i.jd we;s j;alu remsh,a g%s,shk 3 blaujd we;ehs úfoaY lghq;= wud;H ux., iurùr uy;d mjikjd' wud;Hjrhd fuu woyia m< lf<a Bfha fmrjrefõ mej;s udOH yuqjlg tlafjñka'

 msgrg nqoaê wxYj,ska wmsg oekg ,eì,d ;sfnk f;dr;=re wkqj  oekg o< jYfhka lshkjd rdcmlaI mjqf,a j;alu ì,shk 18la ú;r jkjd lsh,d' yßhgu fï .Kka ñkqï we;a;o lshkak ux okafka keye' ì,shk 18la lshkafka g%s,shk 3'2la' ux ys;kafka iuyr fj,djg ,xldfõ m<fjks remsh,a g%s,shkh ;uhs fï rdcmlaI,d' f,dalfha isákjd ñ,shk¾ia,d" ì,shk¾ia,d" g%s,shk¾ia,d' g%s,shkaj,ska oeka wms l;d lrkafka' g%s,shk 3'2la'

rdcmla‍I mjqf,a idudðlhska úfoaY rgj, fuf,i i.jd we;s nj lshk j;alï m%udKh furg o< foaYSh ksIamdÈ;fhka y;frka tlla muK jk njo ux., iurùr uy;d lshdisáhd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb