Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Sri Lankan woman Dilhani Wickremasinghe who proposed to her girlfriend on air

wh¾,ka;fha iÔù .=jka úÿ,s jev igykl§ ;u fmïj;shg újdy fhdackdjla‌ l, Y%S ,dxlsl ;reKsh

iu,sx.sl fiajkfha fhfokakka yg újdy ùug wjir §fï kS;sh miq.sh uehs 23 jkod wh¾,ka;fha§ iïu; úh' lf;da,sl wd.u rchk wh¾,ka;fha ck;djf.ka l< u; úuiqul§ 62]la‌ thg mla‌Ij Pkaoh mdúÉÑ lsÍu lf;da,sl mQcljrekago woyd .; fkdyelsù ;sfí'
fuu kS;sh iïu; ùu;a iu.u wh¾,ka;fha zksõia‌ fgdala‌Z .=jka úÿ,s fiajfha" fiajh lrk Y%S ,dxlsl ;reKshla‌ weh úiska fufyhjkq ,nk z.af,dan,a úf,aþZ iÔù jevigyfka§ ;u fmïj;shg újdy fhdackdjla‌
f.k tau n%s;dkHfha udOH jd¾;d lr ;snqKs' wehf.a ku È,aydks úl%uisxyhs' wehj wh¾,ka;fha y÷kajkafka È,a úl%uisxy lshdhs' È,aydks ‘bßod Èjhsk ix.%yh’ iu. wehf.a l;dka;rh mejiqfõ fufiahs'

uf.a fouõmsfhda Y%S ,dxlsl' Tjqka b;d,sfha Ôj;a jk ldf,a ;uhs uu bmÿfka' ta 1973 jif¾ frdaufha§' uf.a <ud ld,fha§u wïuhs ;d;a;hs w;r rxvq irej,a we;sfjkak mgka .;a;d' tajd iu;hlg m;a lr.kak lsh,d thd,d zfcfydajdia‌ úÜ‌kiia‌Z lshk wd.u je<|.;a;d' ta ksid ug Wmka Èkhj;a iurkak ÿkafka kE' ug jhi wjqreÿ 12 fjk fldg udj ,xldjg hEõjd' uf.a wdÉÑhs" iShhs <.g'

,xldfõ§ udj Wmldrl mx;s j,g hEõjd' tla‌ .=rejrfhla‌ ug ,sx.sl w;jr l<d' ta nj uu wïug lsõjdu wïud uu lshkafka fndre lsõjd' fï m%Yakh ug udkisl johla‌ jqKd' ta ksidu uu idudkH fm< úNd.h wiu;a jqKd'

ug jhi wjqreÿ 16 fha§ uu ;j;a .eyeKq <ufhla‌ ism .;a;d' Bg mia‌fia ;ud ug f;arefKa uu iu,sx.sl fiajkfha fhfokakshla‌ lsh,d' fï nj uf.a fouõmsfhda oek .;a;g mia‌fia udj f.oßka tf,õjd' ug t;fldg jhi wjqreÿ 17 hs' wjqreÿ .Kkdjla‌u uu ysáfha hd¿jka f.a iy fma%ujka;shka f.a ksfjia‌ j,'

ug udOHfõÈkshla‌ fjkak fmdä ldf,a isgu wdidjla‌ ;snqKd' ug fld<U .=jka úÿ,s fiajhl ^.=jka úÿ,s fiajfha ku lSug weh wlue;s úh& /lshdjla‌ ,enqKd' ta tla‌lu ug rEmjdysksfh;a idlÉPd j,g iyNd.Sùfï wjia‌:dj WodjqKd' kuq;a uf.a ,sx.sl;ajh fï ish,a,gu yria‌ jqKd' ud jev lrmq udOH wdh;kh lsõjd uf.a /lshdj fírd .kak kï uf.a ,sx.sl;ajh ryila‌ jYfhka ;nd .; hq;=hs lsh,d'

ug ie. fjÉp Ôú;hla‌ .; lrkak wjYH jqfKa keye' uf.a isysk fnd| lr.ksñka uu ta /lshdfjka whska fj,d z.,a*a thd¾Z .=jka fiajfha .=jka fiaúldjla‌ f,i wÆ;ska Ôú;h wdrïN l<d' uu tys jir myla‌ fiajh lr,d 2000 jif¾ cQks udifha wh¾,ka;fha ‘ví,ska’ kqjrg wdjd'
uu ví,ska kqjrg wdfõ bnd.df;a jf.a' fudkjo lrkafka lsh,d lsisu wruqKla‌ ;snqfKa kE' uu mgka .;af;a my;au ;ekska' bia‌fi,a,u fydag,hl l=ia‌isfha w;a Woõldßhla‌ úÈyg" Bg mia‌fia fõg¾jßhla‌" wdmk Yd,d iqm¾jhsi¾jßhla‌" ms<s.ekSfï ks,Odßkshla‌" ,smsldßkshla‌" udkj iïm;a md,sldjla‌" fcHIaG n|jd .ekSfï WmfoaYsldjla‌" mqyqKqlsÍfï ks,Odßkshla‌" m%cd l%shdOßhla‌" iudc jHdmdßldjla‌" úlg ks<shla‌" ks<shla‌" .=jka úÿ,s ksfõÈldjla‌ iy udOHfõÈkshla‌'

È,a úl%uisxyf.a iudc fiajd lghq;= w.h lrñka 2014 jif¾ fmnrjdß 4 jkod weh ‘f*ä%la‌ v.a,ia‌’ iïudkfhka msÿï ,enqjd'

uu oeka wh¾,ka;fha zksõia‌ fgdala‌Z .=jka úÿ,sfha uq,a nei .;a udOHfõÈkshla‌' th uu uyckhdg iudc idOdrKh iy udkisl iykh <Ûd lr §u i|yd Ndú;d lrkjd'

wÆ;a Ôú;hla‌ .; lrkakg uu wh¾,ka;hg wdj;a uf.a w;S; isÿùï ksid ud udkisl frda.S ;;a;ajhg m;ajqKd' ug uf.a Ôú;h ke;s lr.ekSfï woyia‌ mjd wdjd' miqj uu zjka bka f*daZ ^One in Four& mqKH wdh;kfha iyfhka ufkda frda. Ñls;aid myiqlï ,nd f.k ;uhs f.dv wdfõ' zjka bka f*daZ mqKH wdh;kh ,sx.sl w;jrhkag ,la‌jQjkag iyk i,ik wdh;khla‌'

2010 jif¾ udkisl Ñls;aid jevuq¿jl§ ug zwEka uÍZ y÷kd.kak ,enqKd' yh uila‌ we;=<; weh uf.a fmïj;sh jqKd' wmsg mjq,la‌ fjkak kï orefjl=f.a wjYH;djh oekqKd' ta ksidu lD;Su ore M, ,nd .ekSfï Ñls;aid l%uh ^IVF& hgf;a ug orefjla‌ ms<sis| .;a;d' th ug;a wEka uÍg;a úYd, i;=gla‌ f.k ÿkakd' wfma orejd miq.sh uehs 17 jkod fuf,dj t<sh ÿgqjd' wfma mq;dg wms z*Sksla‌ia‌Z hkqfjka ku oeïud' fï ore Wm; fuf;la‌ uf.ka wE;a ù isá uf.a uj kej; ug <Ûd lr .ekSug Woõ ù ;sfnkjd' ta ms<sn|j ud b;du i;=áka isákjd'

^Wmqgd .ekSu• Èjhsfka iqÔj ksjqkaye,a,&

Sri Lankan woman Dilhani Wickremasinghe who proposed to her girlfriend on air

Sri Lankan woman Dilhani Wickremasinghe who proposed to her girlfriend on air

Sri Lankan woman Dilhani Wickremasinghe who proposed to her girlfriend on air

Sri Lankan woman Dilhani Wickremasinghe who proposed to her girlfriend on air

Sri Lankan woman Dilhani Wickremasinghe who proposed to her girlfriend on air

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive