Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Ranil Jayawardena secures seat in UK Parliament from North East Hampshire Constituency with 35,573 Votes

Ranil Jayawardena secures seat in UK Parliament from North East Hampshire Constituency with 35,573 Votes

,xldfõ rks,ag tx.,ka; md¾,sfïka;=fjka wiqkla

n%s;dkH uy ue;sjrKhg ;r. l< Y%S ,dxlsl iïNjhla iys; wfmalaIlhska w;ßka rks,a chj¾Ok uy;dg n%s;dkH md¾,sfïka;=fõ wdikhla ysñj ;sfí'Bidk È. yeïmaIh¾ wdikfha fldkaifõáõ mlaIfha wfmalaIlhd f,i rks,a chj¾Ok ;r. jeÈKs'2008 jif¾ isg Tyq fldkaifõáõ mlaIfha foaYmd,k{fhl= f,i l%shd lrhs'


wd¾:sl úoHdj ms<sn|j wOHdmkh ,nd we;s rks,a" n%s;dkH j;auka wd¾:sl ;;a;ajh k.d isgqùu ms<sn|j wjOdkh fhduq lrhs'Tyq mjikafka" ;uka Wm; ,o yeïmaIh¾ m%foaYh Tijd ;eîu i|yd lghq;= lrk nj h'

Bidk È. yeïmaIh¾ wdikfha ue;sjrK m%;sM,h•

Ranil Jayawardena secures seat in UK Parliament from North East Hampshire Constituency with 35,573 Votes

Ranil Jayawardena secures seat in UK Parliament from North East Hampshire Constituency with 35,573 Votes

Ranil Jayawardena secures seat in UK Parliament from North East Hampshire Constituency with 35,573 Votes Ranil Jayawardena secures seat in UK Parliament from North East Hampshire Constituency with 35,573 Votes Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, May 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.