Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video

'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video

uyskao Èkjk l=reKE., /<shg meñKs uka;%Sjre fukak
Photos & Videos

zuõìu wk;=f¾ ) uyskao iu. rg ÈkjuqZ hk f;audj hgf;a l=reKE., meje;ajQ ck /<shg ysgmq weu;sjreka" md¾,sfïka;= uka;%Sjreka /ila iyNd.SjQ nj jd¾;d fõ'

ta wkqj nkaÿ, .=Kj¾Ok" uyskaodkkao wÆ;a.uf.a" frdays; wfí.=Kj¾Ok" l=udr fj,a.u" ù'fla bkaÈl" .dñ” f,dl=f.a" .S;dxck .=Kj¾OK" ir;a l=udr .=Kr;ak" irK .=kj¾Ok" à'î' talkdhl" jhs'Ô moauisß" c.;a nd,iQßh" f,dydka r;aj;af;a" chka;
legf.dv" lu,d rK;=x." wrekaÈl m%kdkaÿ" m%shxlr chr;ak" frdayK Èidkdhl" Ô't,a mSßia" wíÿ,a ldo¾" rxð;a fidhsid" ÈfkaIa .=Kj¾OK" jdiqfoaj kdkdhlaldr" úu,a ùrjxY" ukQI kdkdhlaldr" fIydka fiauisxy" cdkl jlal=Uqr" fudydka is,ajd" tia'iS uq;=l=udrK" ksYdka; uq;=fyÜá.u" pdñl nqoaOodi" f;akql úodk.u" WÈ; f,dl=nKavdr" ÈÆï wuqKq.u" ir;a ùrfialr" Y%shdks úf–úl%u" v,ia w,ymafmreu" frdIdka rKisxy" tia'tï pkao%fiak" ùrl=udr Èidkdhl" cdkl m%shka; nKavdr" ;drdkd;a niakdhl" ksu,a úf–isxy" chr;ak fyar;a" úð; fíref.dv" ks¾u, fld;,dj, iy ud,skS f*dkafiald o tu msßi w;r fõ'

óg wu;rj m<d;a wdKavqldrjre" m<d;a iNd wud;Hjre" uka;%Sjre iy m<d;a md,k wdh;k ksfhdað;hska /ilao iyNd.SjQ nj jd¾;d fõ''Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video

'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video

'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video

'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video

'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video
'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video 'Lets Rise With Mahinda' Rally At Kurunegala - Video Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 09, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.