Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

fk;+f.a wÆ;a wdof¾

fk;+ m%shx.sld ke.S tk kjl ks<shls'isxydjf,dalkh" Ôú;h ,iaikhs we;=¿ fg,skdgH lsysmhlska weh fma%laIl wjOdkh Èkd .ekSug iu;a jQ ks<shls'weh l,d flaI;%hg msúisfha isri l=ußh ;r.fha wjika 20 fokd w;rg tlaùu;a iu.h'wehg flaI;%fha m%ùkfhla iu. fmï yqgmghla ;snQ nj fï jk úg m%isoaO ryils'flfiajqjo ta fmï m,ys,õj óg jir tlyudrlg muK fmr iïmQ¾Kfhkau wyjr.sh njo m%isoaO lreKls'

flfiajqj;a fï jk úg wef.a f,dalhg wdorh /f.k wd wfhla isák nj wm fj; jd¾;d fõ'ta äxls yd lskS ^Qnee& h'yenehs äxls;a lskS;a fk;+f.a nÆ iqr;Ækah'fï jk úg fk;+f.a wdor f,dalfha ysñldrhdka ù isákafka äxls yd lskSh'


Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love

Nethu Priyangika’s new love Nethu Priyangika’s new love Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, May 11, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.