Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid

Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid

khs k<.k h<s lr<shg 
- <uhd úl=KoaÈ udÜgq

udi 10la jhie;s ;u orejd uqo,g úls”ug W;aiy l< nj lshk isoaêhla iïnkaOfhka w;awvx.=jg .ekqKq ksfrdaId úu,r;ak fyj;a khs k<.k wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍfuka miq wem u; uqodyer ;sfnkjd' wm jd¾;dlre mejiqfõ ksfrdaId úu,r;ak fyj;a khs k<.k iy wef.a ieñhd jk rejka ,laud,a hk wh Bfha oyj,a lelsrdj fmd,sisfha <ud yd ldka;d ld¾hxYfha
ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg .;a njhs' flfiafj;;a orejd uqo,g úls”ug ;uka W;aiy fkdl< njhs fmd,sia m‍%Yak lsÍïj,§ ksfrdaId úu,r;ak m‍%ldY lr ;sfnkafka' orejd yodjvd .ekSug {d;s ldka;djlg Ndr§ug W;aiy l< njo weh m‍%ldY lr ;sfnkjd' uQ,sl m‍%Yak lsÍïj,ska wk;=rej ksfrdaId úu,r;ak fyj;a khs k<.k iy wef.a ieñhd lelsrdj ufyaia;‍%d;a wêlrKhg bÈßm;a flreKd' fomd¾Yajfhka bÈßm;a jQ lreKq i,ld n,d orejd yodjvd .ekSug {d;s ldka;djg ,nd§ug wêlrKh wjir ,nd § ;sfnkjd' tfukau ksfrdaId úu,r;ak iy wef.a ieñhd remsh,a ,laIh ne.ska jQ YÍr wem u; uqodyereKd'

kd.fhl= iu. rd;‍%S iudc Yd,djl§ k¾;kfha fhfoñka isáh§ óg jir follg muK fmr weh w;awvx.=jg .ekqKd' khs k<.k f,i weh m‍%isoaêhg m;ajQfha bka wk;=rejhs'

Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid

Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid

Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid

Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid Nai Nalagana (Nirosha Wimalarathna) arrested after trying to sell her kid Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, May 07, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.