Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News-Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
,sx.slj fjkiajQ msßñfhl=g ldka;d úÿyf,a úÿy,am;s lu §,d

bkaÈhdfõ ,sx.sl jYfhka fjkiajQ msßñ mqoa.,fhl=g ie;alula u.ska ldka;djla njg m;a ú we;s w;r Tyqg nd,sld úoHd,hl úÿy,am;s ;k;=rg m;a lsßug kshñ; njg bkaÈhdfjka jd¾;dfõ'

ukdì ndkafodandoandhs keu;s fuu mqoa.,hd Wm;ska msßñ mqoa.,fhl= jk w;r 2003 jif¾§ ie;alula u.ska ldka;djla ù we;s w;r Tyqf.a wOHdmk ;;ajh wkqj j¾:udkfha úfõldkka if;dan¾lIS uyd úoHd,fha uydpd¾hjrfhl= f,i lghq;= lrkq ,nhs'

t<fUk cQks 9 jeksod l%sYakd.¾ ldka;d úoHd,fha úÿy,am;s OQrfha jev Ndr .ekSug kshñ;hs'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News-Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News-Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News-Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News-Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal

Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal Manabi Bandopadhyay India's first transgender college principal Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, May 28, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.