Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

A Broken Tooth Found in Lunch packet

hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - A Broken Tooth Found in Lunch packet

oj,a lEu tfla o;a wekaola

fldf<dkakdj f;,a .nvd m¾hka; iud.fï fiajlfhl= Èjd wdydrhg fougf.dv wf,úie,lska /f.k wd m;a m;lska o;a wekaola yuq ù we;'

o;a 03 lska hq;a o;a wekaola fuys ;sî we;s w;r fuu n;a md¾i,h ñ, § f.k we;af;a fougf.dv msysá fld<U wmrdO fldÜGdYh bÈßmsg wdydr wf,ú ie<lsks'

tu o;a wekao ljr i;ajfhl=f.a o hkak ksYaÑ; j y÷kdf.k fkdue;s w;r fld<U uy k.r iNdj tu o;a wekao iys; n;a m; úu¾Yk i|yd ,nd.;a o nj jd¾;d fõ'

hirugossiplankadeepanewsfirstnethfmrivira - A Broken Tooth Found in Lunch packet

A Broken Tooth Found in Lunch packet A Broken Tooth Found in Lunch packet Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 09, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.