Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Indian woman gives birth to a plastic baby

Indian woman gives birth to a plastic baby

bkaÈhdfja ma,diaála ì<sfola Wm§

bkaÈhdfja rdcia;dka m‍%dka;fha ujla b;d ÿ¾,N >kfha ì<sol= ìys lr ;sfnkjd' cdks úlD;s;djhla fya;=fjka uq¿ isreru ma,diaála fndakslall=g iudkjQ ì<sfola fufia ìysj we;s w;r  uqÆ isreru rn¾j,ska ks¾udKh l, whqßka iliaj ;sîu úfYaI;ajhla' Èk 30l muK ld,hla hk f;la isrer fua wdldrfhka mej;S miqj idudkH ;;ajhg m;ajk njhs ffjoHjreka mjikafka' flfia fj;;a iam¾Yjhla isÿl,fyd;a
fuu orejd fkdlvjd yvd jefgk njo ioyka' tu ;;a;ajh ;=, orejdg lsß iemhSug o wmyiqù ;sfnkjd' óg fmro bkaÈhdfja fujka ore Wm;la isÿjqjo tu orejd Èk 3lsk ñh .shd'
Indian woman gives birth to a plastic baby

Indian woman gives birth to a plastic baby Indian woman gives birth to a plastic baby Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, May 12, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.