Pages

Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Powered by Blogger.

Template Information

Contact Form

Name

Email *

Message *

Test Footer 2

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Filipino Mother posts disturbing Facebook images of son on a leash 'being treated like a dog'
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
<uhdf.a fn,a, .eg.y,d <uhdg nÆ lEu lkak §mq wïud flfkla
zwïudZ lshk ku;a le; lrmq .eyeKshla

ujla ish orejka /ln,d.kakd wdldrh ms<sn|j wuq;=fjka Tnyg lsjhq;= fkdfõ' ukao wehg fuf,dj we;s W;=ïu iïm; jkafka ish orejka ksidfjkqhs' kuq;a tjeks uõjreka w;r isá ys;ams;a ke;s ldka;djla ms<sn|j fï jk úg jd¾;d jkafka ms,smSkfha ueks,d w.kqjßkqhs'

weh úiska ish f*ianqla .sKqul m<lr ;snQ PdhdrEmhl oelafjkafka ;u orejdf.a f.,g ,Kqjla oud th tla fldklska w,a,df.k isák wdldrhhs'

tfukau Tyqj ìu ok.iaijd lEug § we;af;a iqkLhska i|yd ,ndfok wdydr njghs fï jk úg wka;¾cd,fha m<ù we;s mqj;a Tiafia jeäÿrg;a jd¾;d jkafka'

miqj fuu isoaêh iïnkaOfhka hï mqoa.,fhl= úiska <ud wdrlaIKh ms<sn|j jQ ixúOdkhka yg okajd we;s w;r yhsrd kï jQ fuu ldka;dj miqj trg fmd,sish uÛska w;awvx.=jg f.k we;' wh¾,ka; cd;slfhla jk by; lS meñKs,a, ,ndÿka mqoa.,hd rdcH fkdjk wdh;khl fiajfha kshq;= ù we;' ñ;=rkao fuu isoaêh iïnkaOfhka Tyq oekqj;a lr we;s w;r ujf.a w.h fkdokakd .eyekshla hehs lshñka fï jk úg wehg fndfyda msßilf.a wm%idoh ysñù we;'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Filipino Mother posts disturbing Facebook images of son on a leash 'being treated like a dog'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Filipino Mother posts disturbing Facebook images of son on a leash 'being treated like a dog'
Share this on facebook

;j;a f.disma iy ùäfhda my,ska n,kak

like us on fb

Sponsored Ads

Gossip video

Gossip Lanka News - Labels

Facebook Google+ twitter Youtube Rss