Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
ñksfyl=f.a wef.a ó ueiafida ,laI 10la jy,d
^PdhdrEm iy ùäfhda&

ó ueiaika ,laI 10lg jeä m%udKhla ;u isrefra r|jdf.k kj .skia jd¾;djla msysgqùug .dfjda ìka.=fjda kï Ök cd;slhdg yelshdj ,eî ;sfnkjd'Ökfha" Iexfvda m<df;a" gdhswka k.rfha jdih lrk 55 yeúßÈ .dfjda ìka.=fjda úYd, ó ueis
f.dúm<l ysñlrefjla'Tyq ;u isrerg ó ueiaika wdl¾IKh lr .ekSu i|yd uq,skau ó ueis /ðKshka lsysm fofkl= f.k isrefra ;ekska ;ek r|jd f.k ;sfnkjd'thska miq b;d iq¿ ld,hla we;=<; .dfjdaf.a isrer ó ueiaikaf.ka jeiS .sh w;r Tyq ó ueis fmdÈhla f,i Èiaj ;sfnkjd'

.dfjda ish uqfja r|jd f.k isá ÿïjeáh ksid Tyq ñksfil= f,i y÷kd .ekSug yels ù ;sfnkjd'.dfjda ó ueiaikaf.ka jeiS .sh miq Tyqf.a nr lsÍu isÿjqKq w;r ta wkqj Tyqf.a isrefra lsf,da 110 lg wdikak óueiaika m%udKhla /£ isák nj ks.ukh jqKd'ó ueiaika lsf,da .arEï tll ó ueiaika 10"000la muK isák njg i,lk w;r ta wkqj .dfjdaf.a isrefra ó ueiaika ,laI 10lg jeä m%udKhla isáh yels njg .Kkh lr ;sfnkjd'jd¾;dj msysgqjk w;r;=f¾§ .dfjda 2"000 j;djla muK ó ueiaikaf.a oIaG lsÍïj,g f.dÿre ù ;sfnkjd'

.dfjdag fmr fuu jd¾;dj msysgqjd we;af;a ó ueiaika lsf,da 85la muK isrefra r|jd .;a mqoa.,fhla'Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record
A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record A beekeeper in China covered in 109 kg of bees sets a new Guinness World record Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, May 27, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.