Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Man arrested for sleeping without clothes

Gossip Lanka, Hiru Gossip - Man arrested for sleeping without clothes
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
iQ¾ù ksrej;ska ksod.kakd ;sore mshd rla‌Is;hg

wêl f,i u;ameka îfuka miq isys úl,aù ksjfia§ ksrej;aj isàug reÑl;ajhla‌ ola‌jk 38 yeúßÈ ;sore mshl= jQ nia‌ r: ßhEÿfrl= uehs ui 11 jeks Èk ola‌jd rla‌Is; nkaOkd.dr.; lrk f,i l¿;r w;sf¾l ufyia‌;%d;a wfhaId wdí§ka uy;añh 29 jeksod ksfhda. l<dh'

fírej, mÈxÑ fudyq u;ameka
mdkh lr meñK ksrej;aj ksod.kakd nj;a" ìß| fudyqf.a ksrej; jid oeóug fldmuK frÈ oeuqj;a Tyq tu frÈ bj;alrk nj;a fmd,sish wêlrKhg iellre bÈßm;a lrñka lshd isáfhah'

iellre ms<sn|j mÍla‍IK wjika ke;ehs o Tyqj rla‌Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i fírej, fmd,sisfha ierhka ^55207& chka; uy;d wêlrKfhka l< b,a,Su i,ld ne¨ úksiqrejßh iellre rla‌Is; nkaOkd.dr.; lf<ah'
Man arrested for sleeping without clothes Man arrested for sleeping without clothes Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, May 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.