Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Giant eel caught in UK

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Giant eel caught in UK

n%s;dkH ëjrfhl= w,a,d.;a fhdaO wd|d

n%s;dkHfha fvfjdaka m%dka;fha maf,aujq;a m%foaYfha uqyqfoka fhdaO wdfËl= ëjrhka úiska w,a,df.k we;s nj jd¾;dfõ'

fldx.¾ hk kñka ye¢kafjk wd|ka j¾.hg wh;a fuu wd|d È.ska wä 20la iy nßka rd;a;,a 131la jQ nj mejfia'

úYd,;u fldx.¾ wd|d w,a,d .ekSfï f,dal jd¾;dj úla tjkaia i;= jk w;r Tyq úiska w,a,d.kakd ,o wd|d nßka rd;a;,a 133la fõ'

flafiafj;;a"miq.shod w,a,d.;a wd|df.a nr lsrd we;af;a nvje,a bj;a lsÍfuka miq ksid tu u;aiHhdf.a nr rd;a;,a 155la muK úh yels nj mejfia'

fuu u;aiHhd maf,aujq;a ud¿ fj<| ief<a§ mjqï 40lg úls” ;sfí'

srilankamirror
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Giant eel caught in UK

Giant eel caught in UK Giant eel caught in UK Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 16, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.