Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News Former Minister Johnston Fernando remanded till 11th May
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Former Minister Johnston Fernando remanded till 11th May

if;dig fmdÆ ;enQ fcdkS 11 f;la wdKavqfõ fndaäfï

ysgmq fj<| weue;s fcdkaiagka m%kdkaÿ yd if;di ysgmq iNdm;s fla'tï'wd¾' m%kdkaÿ ,nk 11 jeksod f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i l=reKE., m%Odk ufyaia;%d;a rùkao% fma%ur;ak uy;d ksfhda. lrhs'

if;di wdh;kfhka remsh,a ñ,shk 05lg wdikak jákdlula iys; NdKav f;d.hla ,ndf.k Bg wod< f.ùï meyer yeÍu Tjqkag tfrys fpdaokdjhs'


fcdkaiagka m%kdkaÿ uy;d wo ^06& WoEik l=reKE., ufyaia;%d;a wêlrKhg f.k tkq ,eîh'

Tyq nkaOkd.dr nifhka /f.k toa§ wdOdrlrefjda /ila ud¾.h fomi isg ysgmq weue;sg iydh m< lrñka lEflda .eiQy'

nkaOkd.dr nih wêlrKh wi,g f.k hEu i|yd msßia bj;a lsÍug fmd,sishg oeä fjfyila oeÍug isÿ jQ w;r wêlrKh wi< o úYd, msßila /iaj isáhy'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb