Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Field Marshal Sarath Fonseka Speaks About Mahinda Rajapaksa

Field Marshal Sarath Fonseka Speaks About Mahinda Rajapaksa

wo uyskao,d l+ôka jf.a 
-*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald lshhs

zuyskao wo f.j,fhla" f.j,hd mhska .id t<shg oeïudu yefrkafka f.a me;a;guhs' ck;dj ckjdß 8 jeksod mhska .id t<shg oeuQ uyskao rdcmlaI md¾,sfuka;=j me;a; n,df.khs jefgkafka' yßhg ysáhd kï wo;a ckdêm;s uyskao' wdrlaIl f,alï f.daGdNhZ hehs m%cd;ka;%jd§ mlaIfha kdhl *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald wo ^9& wïn,kaf.dv k.r Yd,dfõ§ njid we;s njg jd¾:dfõ'


‘fydreka ¥Is;hka t<jkak m%Odk mlaI folgu ´k lula kE' ta mlaI foflau tajf.a wh isákjd' rch fydrlïj, f,dl= f;dareka fudareka w,a,kafka kE' tl hymd,khg úreoaOhs' tod uyskao,d ysáfha yqÛla Wäka' Tjqka ñksiqkag ie,l=fõ l+ôkag jf.a' wo uyskao,d l+ôka jf.a' ñksiaiq Wäka bkakjd'Z
Field Marshal Sarath Fonseka Speaks About Mahinda Rajapaksa Field Marshal Sarath Fonseka Speaks About Mahinda Rajapaksa Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 09, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.