Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Field Marshal Sarath Fonseka Speaks About Mahinda Rajapaksa

wo uyskao,d l+ôka jf.a 
-*S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald lshhs

zuyskao wo f.j,fhla" f.j,hd mhska .id t<shg oeïudu yefrkafka f.a me;a;guhs' ck;dj ckjdß 8 jeksod mhska .id t<shg oeuQ uyskao rdcmlaI md¾,sfuka;=j me;a; n,df.khs jefgkafka' yßhg ysáhd kï wo;a ckdêm;s uyskao' wdrlaIl f,alï f.daGdNhZ hehs m%cd;ka;%jd§ mlaIfha kdhl *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald wo ^9& wïn,kaf.dv k.r Yd,dfõ§ njid we;s njg jd¾:dfõ'


‘fydreka ¥Is;hka t<jkak m%Odk mlaI folgu ´k lula kE' ta mlaI foflau tajf.a wh isákjd' rch fydrlïj, f,dl= f;dareka fudareka w,a,kafka kE' tl hymd,khg úreoaOhs' tod uyskao,d ysáfha yqÛla Wäka' Tjqka ñksiqkag ie,l=fõ l+ôkag jf.a' wo uyskao,d l+ôka jf.a' ñksiaiq Wäka bkakjd'Z

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb