Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News English teacher arrested for sexually assaulting 7-Year-Old Girl
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

English teacher arrested for sexually assaulting 7-Year-Old Girl

bx.%Sis .=rd TxÑ,s mojñka oeßhlg w;jr lr,d

TxÑ,s mojk nj mjid y;a yeúßÈ oeßhla ish ll=,afol Wv ;ndf.k wehg ,sx.sl w;jr l< nj lshk Wmldrl mka;s .=rejrhl= ms<sn|j w¿;a.u m%foaYfhka jd¾;d jkjd'

ìß|f.ka fjkaù we;s fuu .=rejrhd mdi,a fj,dfjka miqj fuu oeßh we;=¿ wg fokl=g bx.%Sis wOHdmkh ,nd fok nj w¿;a.u fmd,sish i|yka l<d'

w¿;a.u fmd,sish úiska w;awvx.=jg .;a iellre fuu ui 13 jeks Èk ola‌jd rla‌Is; nkaOkd.dr.; lrk f,i l¿;r jevn,k ufyia‌;%d;a isß fmf¾rd uy;d ksfhda. l<d'

fuu ,sx.sl w;jr isoaêh ms<sn|j mÍla‌IK wjika ke;ehs o fmd,sish wêlrKhg oekqï ÿkakd'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb