Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Doctor Allegedly Leaves Phone Inside patient's stomach After C-Section

nnd yïnfj,d f.or .syska n,oaÈ f*daka tlla wïudf.a nv we;=f,a

ore m%iQ;shla i|yd frday,a .;jQ ldka;djlg wkfmalaIs; f,i uqyqK §ug jQ wlr;eínhla ms<sn|j fï jk úg úfoia udOH jd¾;d lrkjd' fuu ldka;dj frday,a .;ùfuka wk;=rej isfiaßhka ie;alula uÛska orejd m%iQ; lr we;s w;r ffjoHjrhdg w;miqùulska ie;alu w;r;=r wehf.a Worh wNHhka;rfha cx.u ÿrl;khla ;sìh§ ie;alu wjika lr we;'miqj Èklska muK we;sjQ WordndOhla fukau Worh ;=< ÿrl;khl kdoùula fya;=fjka weh kej; frday, fj; f.dia we;s njhs jd¾;djkafka'

wehf.a Worh m<uqjr mÍlaId lsÍfï§ fï ms<sn|j f;dr;=re wkdjrKh ù fkdue;s kuq;a miqj wehf.a oeä b,a,Su u; fojk jr mÍlaId lsÍfï§ ÿrl;kh yuqù we;' fcda¾odkfha fi!LH wud;Hjrhd fuh m%;slafIam lrk w;r fï ms<sn|j jeäÿr mÍlaIK fï jk úg meje;afjkjd'flfia kuq;a fcda¾odkfha úmlaIh mjikafka fuu fya;=j ksidfjka mj;sk rch b,a,d wiaúh hq;= njhs'

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb