Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day

pkaÈf.af.a újdy W;aijfha PdhrEm

Y%S ,xld l%slÜ msf,a olaI ms;slrefjla fukau lvqÆ rlsk l%Svlfhla f,i l%Svd lrk ÈfkaIa pkaÈud,a wo ^01& Èkfha hq.Èúhg t<ôh'

Tyqf.a w;.;af;a bisld chfialrhs' fï jk úg Tjqkaf.a újdy W;aijh fld<U lskaianß fydag,fha§ meje;a fjhs'

weh .d,a, ix>ñ;a;d úoHd,fha wd§ YsIHdjlajk w;r Tjqka fofokdf.a fuu fma%u iïnkaO;djh wdrïN ù we;sf;a mdi,a úfha § nj o jd¾;d fõ'

l%slÜ l%Svlhska /ilau Tjqkaf.a újdyhg iyNd.S ù isák w;r Tjqkaf.a újdyfha PdhrEm tl;=jla my;ska krUkak'''


Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day

Dinesh Chandimal wedding day
Dinesh Chandimal wedding day Dinesh Chandimal wedding day Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, May 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.