Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Dinamina News Paper Changes Color

Dinamina News Paper Changes Color

ÈkñK mdg udre lrhs

Y%S ,xldfõ m%Odk mqj;am; jk ÈkñK mqj;amf;a f;audj¾Kh f,i fuf;la fhdod ;snqfKa ks, meyeh fhdodf.khs'

kuq;a Bfha Èkfha th fjkia lsÍug ;SrKh lr we;s njg jd¾;d jkjd'


ta ks,a meyeh fjkqjg r;= meyeh fhdod.ksñka Bfha Èkfha (2015-05-01) mqj;a m; m, lr we;s w;r fuu mqj;a m; m%ldYhg m;a lrkq ,nkafka f,ala yjqia wdh;kh u.ska'

flfia fj;;a ÈkñK mqj;a m; r;= fhdod.;a m<uq wjia:dj fuh fkdjk w;r miq.sh wdKavqj ;=, ÈkñK mqj;a m; ks, j¾Kh fhdod.;a njghs jd¾;d jkafka'

Bfha Èkfha ÈkñK mqj;a m;

Dinamina News Paper Changes Color

miq.sh ld,fha ÈkñK mqj;a m;

Dinamina News Paper Changes Color

Dinamina News Paper Changes Color Dinamina News Paper Changes Color Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 02, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.