Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Dehiwala Facebook party gone wrong
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
f*aianqla ñ;=rka oyia .Kkska u;a l< foysj, fjrf<a Wu;= idÊch

tod 23 jeksodh' br wjrg hñka ;sìK' fjkod i|lekaj,ska jeiS hk foysj, fjr< ;Srh tlu ysia f.dvlska iy ffj¾K úÿ,s wdf,dalfhka jid .eksK' fjkod fjrf<a wdêm;H f.k ;snQ uqyqfoa fyda fyda yඬ ieÛj .sfha m%foaYh mqrd me;sr mj;sk wêl ix.S; Yíohlskqhs'

foysj, fjr< ;Srh lsf,daógrhla È.g iy óg¾ 500la muK m<,g fldgqlr ;snQ NQñ m%foaYhl jhi wjqreÿ 17;a 22;a w;r ;reK ;reKshka w;am;a lrf.k ;sìK' tu l,dmhg msg;ska ;j;a 2000l muK msßila fl<sfof<ka l,a.; lf<a tu l,dmh ;=<g ßx.d .ekSug fkdyelsùu ms<sn| lsisÿ f,ilska miq;eú,s fkdfjñks'

uõmsh /ljrKh fjkqjg ÿïjeá u;ameka iy u;ao%jHj, msysg m;d meñKs tu msßi tys /£ isáfha h<s /h myka fkdjkq we;s lshdh'

fuhg wu;rj foysj, m%foaYh wdY%s; iEu w;=re ud¾.hu kùk mkakfha fudag¾ r:j,ska jeiS ;sìK'

foysj, fjr< ;Srfha meje;ajqK fuu rd;%S idoh ms<sn| f*aianqla iudc cd,fha iy wka;¾cd,fha úúO oekaùu m< lr ;sìK'

tys oelajqKq wdldrhg 5000l muK msßila i|yd fuu rd;%S idoh iQodkï lr ;snqKs'

tys§ tla whl= i|yd remsh,a 1500l uqo,la wh l< w;r thg fkdñ,fha ìh¾ lEka tlla ,ndfok njg oekaùfï m<lr ;sfí'

tfukau ishÆu ;reKshka tu rd;%S idoh i|yd fkdñ,fha tla lr .ekSugo ixúOdhlhka mshjr f.k ;sìu úfYaI;ajhls'

Tiag%ේ,shdkq cd;slhl=f.a uQ,sl;ajfhka ixúOdkh lr ;snqKq tu idohg furgg wod< lsisÿ kS;shla n,mEfõ ke;'

Tjqka ÿïjeá yd u;ameka ms<sn| wKmk;a ;=Ügqjlgj;a .Kka .;af;ao ke;'

m%fõYfha§ ,nk ìh¾ lEka tlg wu;rj ´kEu u;ameka o%jHhla ñ,g .ekSug wjia:dj Wodlr §ugo ixúOdhlhka lghq;= lr ;snqKs'

óg wu;rj u;afm;s" .xcd wd§ ´kEu u;ao%jHhla ,nd.ekSug fuys§ wjYH jQfha uqo,a muKs'

u;ameka iy u;ao%jHj,ska isysúl,a jQ ;reK msßia úúO úldr foa lrñka fl<sfof<ka lghq;= l<y'

;reK mrmqr úfkdao úh hq;=hs' fl<sfof<ka ld,h .; l< hq;=hs' tfy;a fujeks wdldrfha yeisÍï lsisÿ wdldrhlska wkqu; l< fkdyelsh'

lsisjl=g fkdokajd jqj;a fuu idohg ;j;a msßilao tlajQy' ta iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ ks,Odßka msßils' Tjqka fï i|yd ;j;a Wmdh ¥;hka fofokl=o tlalrf.k ;snqKs'

ÿïjeá yd u;ameka ms<sn| md,k wêldßfha mk;a W,a,x>kh lrñka n,m;% fkdue;sj ìh¾ ,ndfok mqoa.,hd Tjqkaf.a w;awvx.=jg uq,skau m;aúh'

;j;a ia:dk foll u;ameka wf,ú l< mqoa.,hka fofokl= iy u;afm;s <Û ;nd.;a jhi wjqreÿ 17l muK ;reKhka fofokl=o Tjqyq ish w;awvx.=jg .;af;ah'

fuhg wu;rj .xcd <Û ;nd.;a ;j;a ;reKhka 08 fokl= Tjqkaf.a Ndrhg m;aúh'

5000l muK msßila w;r ksrdhqO iqrdnÿ ks,OdÍka oy" myf<dia fokl=g l< yels foa iSudiys; úh'

w;awvx.=jg .;a tu msßi .,alsiai ufyia;%d;a fudfyduâ Ydí§ka uy;d yuqjg bÈßm;a flßK'

tys§ u;ameka <Û ;nd.;a ;sfokdg kvq mejreK" w;r u;afm;s <Û ;nd.;a ;reKhka fofokdf.a udmshka le|jd remsh,a oioyil ov uqo,a u; uqodyeÍug úksiqrejrhd ksfhda. lf<ah'

tfukau .xcd <Û ;nd .;a fiiq iellrejka remsh,a 3000l ov uqo,a u; ksoyia flßK'





wod< fufyhqug niakdysr m<d;a wxl 01 Ndr iyldr iqrdnÿ flduidßia ì' ta' ohdr;ak uy;df.a Wmfoia u; Y%S chj¾Okmqr jeg,Sï ia:dkdêm;s m%Odk iqrdnÿ mÍlaIl mS' tka' fyauka; iqrdnÿ mÍlaIljreka jk I¾,s úf–isxy" iS' t,a' isß.=ma;" k§Ya l;%swdrÉÑ hk uy;ajreka iy mdÿlal jeg,Sï ia:dkdêm;s m%Odk iqrdnÿ mÍlaIl iqñ;a pkao%l=udr ierhka fïc¾jreka jk ví,sõ' lgq.iam, ,laud,a nKavdr kshduljreka jk ví,sõ' bkaÈl" ví,sõ' fla' chfldä" iór niakdhl" WfïIa chiQßh iy ßheÿre ksyd,a fmf¾rd we;=¿ msßi tlaj isáfhah'

flfia fj;;a iqrdnÿ ks,OdÍka fkdj t;ekg ;u uõmshka meñfKk úg t;ek isá msßig jf.a j.la fkd;sìK'

rfÜ mj;sk kS;sÍ;s" iodpdrh yeÈhdj muKla fkdj ,Êcdjo th ixúOdkh lr ;snQ msßig fukau tu rd;%S idohg meñKs msßigo fkd;sìK'

úfoaYSh cd;slhka furg isák Tjqkaf.a ksfhdað;hka iu. tlaldiq fjñka fuh ixúOdkh lr we;af;a rd;%S idohla jqjo bka Tjqka W.ig .;af;a furg ;reK ;reKshkaf.a wkd.;hhs'

;djld,sl úfkdaoh fmkajñka Tjqkaf.a Ôú;j,ska uqo,a tlaldiq lr.ekSug muKla ixúOdhlhska lghq;= lr ;snqKs'

ta i|yd Tjqka lsisjla ;lkafka ke;' uqo,a… uqo,a… uqo,a… ta Tjqkaf.a tlu wNs,dIhhs' fujeks cdjdrïlrejkaf.a b,lalhka fkdùug ishÆ ;reK ;reKshka j. n,d.; hq;=hs'

ta i|yd uõmshka we;=¿ iudcfha jeäysá msßigo j.lSula we;'

ukao fuu msßif.a B<Û rd;%S idoho <Û tkq we;s neúkah' tho óg jvd ;reK ;reKshka msßila fkdu. hjñka meje;aùug fï jkúgo msUqrem;a ilid wjika ù we;s ksidfjks'

ksu, fldä;=jlal=

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive