Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Cat gives birth to a dog

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Cat gives birth to a dog

ne<,shlg iqkL meáfhla bmÈ,d
^PdhdrEm&

ne<,shlg iqkL megfjl= bmÿk mqj;la Ökfhka jd¾;d fjkjd' fuu n<,a ujf.a whs;slre jkafka 74 yeúßÈ mqoa.,fhls" Ôhd keu;s n<,a ujg megjqka ,enqk miq mÍlaId lsÍfï§ fï Chihuahuas keu;s iqkL megjd bm§ we;s nj wkdjrKh ù we;'

idudkH n,,a megjqka fofkfkl= iu. bmÿk fuu úfYaIS iqkL megjd bmÿk ú.i t;rï fjkila fkdfmkajqjo uila muK .; fjoa§ fjkia lu meyeÈ,sj oel .eksug yelshdj we;'

kñka Ôhd jk n<,a uj we;=¿ n<Æka fofofkl= iy iqkLhka miafofkl= Tjqkaf.a iajdñhd iu. jdih lrkq ,nk w;r" mqÿuhg ldrkdjkï tu iqkLhkao .eyeKq i;=ka neúka Chihuahuas bm§u wreu mqÿu ldrKhla nj ysñlre mjihs'

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Cat gives birth to a dog

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Cat gives birth to a dog

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Cat gives birth to a dog

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Cat gives birth to a dog

Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News - Cat gives birth to a dog
Cat gives birth to a dog Cat gives birth to a dog Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, May 12, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.