Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

British man disqualified from election due to life threat to sri lankan national - VIDEO

British man disqualified from election due to life threat to sri lankan national - VIDEO

rks,ag urK ;¾ck
w.ue;s jqfKd;a fjä ;shkjd lsh,d
-^ùäfhda&

wo meje;afjk n%s;dkH md¾,sfïka;= ue;sjrKhg foÈkla ;sìh§ fmf¾od" tlai;a rdcOdks iajdëk mlaIh tys wfmalaIlhl=f.a wfmalaIl;ajh w;aysgq ùug mshjrf.k ;sfí' ta tu wfmalaIlhd m%;sjdÈhl=g fjä ;nk njg l< ;¾ckhla fya;=fjks'

zfï fld,a,d wfma w.ue;s jqfKd;a uïu .syska thdg fjä ;sh, odkjd' ta ;rï yeÛSula ug ;sfhkafk' fï $%^&*& ^wiNH jpkhls& wfma w.ue;s fj, bkakj olskak ug kï ´k keye ' ta ;rugu ug W! wm%ikakhsZ hkqfjka ol=Kq tx.,ka;fha BYdk È. yeïmaIh¾ wdikfha wfmalaIlhl= jk frdnÜ íf,a úiska mjik wdldrh fâ,sñr¾ mqj;am; u.ska rE .; lr ;sìK'

frdn¾Ü úiska rks,ag fjä ;nk nj mejiq ùäfhdaj

British man disqualified from election due to life threat to sri lankan national - VIDEO British man disqualified from election due to life threat to sri lankan national - VIDEO Reviewed by Sinhala Gossip News on Thursday, May 07, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.