Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Army Presidential Security Division dissolved

Army Presidential Security Division dissolved

ckm;s wdrlaIl wxYfhka hqo yuqodj bj;g

ckdêm;s wdrlaIl wxYhg wkshqla; lr isá hqo yuqod Ng msßia miq.sh wfma%,a 30 jeks od isg bj;a lr we;ehs jd¾;d fõ'

hqo yuqod uQ,ia:dkfha Wmfoia u; tu yuqod msßia úiqrejd Tjqka uq,ska isá yuqod tall fj; uqod yer we;ehs o hqo yuqod n%sf.aäh¾ Ô'ù' rúm%sh uy;d i|yka lr we;'


ckdêm;s wdrlaIl wxYfha hqo yuqodfõ Nghska 1200la wkshqla; lr ;snQ w;r ffu;%Smd, isßfiak uy;d miq.sh ckjdß 08 jeks od ckm;s ùfuka miq Tyqf.a wdrlaIdj fjkqfjka isá m%udKh fnfyúka wvq lf<ah'

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d iufha hqo yuqodjo nyq, jYfhka ckdêm;s wdrlaIl wxYhg fhdod .ksñka 3000lg;a jeä msßila ckdêm;s wdrlaIl wxYhg wkqhqla; lr ;sìKs'
Army Presidential Security Division dissolved Army Presidential Security Division dissolved Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, May 08, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.