Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

18-year-old School girl raped and killed in Jaffna - Updates 3
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
hdmkfha isiqúh iuQy ¥IKh l, yeá mdm;rhka mdfmdÉpdrKh l, yeá
isiqúh ¥IK lf,a lgg frÈ Tnd iqÿ .jqfï máfhka ll=,a neo,d

iuQy ¥IKhlg ,la lr >d;kh l< hdmkh lhsÜia mqkal=vq;sõ uyd úoHd,fha wOHdmkh ,enQ isjf,da.kdoka úoHd YsIHdj fï jk úg cd;Hka;r ieureïj,g o md;%ù ;sfnkjd'

wehj >d;kh lrk úg ùäfhda l< mqoa.,hd Ôj;ajQ nj lshk iaúÜi¾,ka;fha o isjf,da.kdoka úoHd isysm;a lrñka myka o,ajd ;sfnk njg wka;¾cd,hg tla lr we;s PdhdrEmj,ska ;yjqre jkjd'ÿIKhg ,laj >d;kh jQ isjf,da.kdoka úoHdf.a mshd wxY Nd. frda.shl= jk w;r weh isoaêh jQ Èkfha § o ksjiska msg;aj we;af;a mshdf.a i;aldr lsÍfuka miqj nj iaúÜi¾,ka;fha mej;s isysm;a lsÍfï W;aijhl § i|ykaj ;sfnkjd'

úoHdg isÿjQ wmrdoh wo;a f,v wef|a isák mshdg woyd.; fkdyels ù ;sfnkjd'

z Wfoau keÛsg,d wef|a bkak ug id;a;= lr,d biafldaf,a hkak t<shg neiai orejjhs uqx lef,ag weof.k .sfha'Z úoHdf.a mshd ;ju;a lE .id lshkafka ore ÿl ishÆ ÿlaj,g jvd jdjd.; fkdyels ksihs'

tlu mjqf,a ifydaorhka ;sfokl= jQ mQnd,isxyï bkao%l=ud¾" mQnd,isxyï chl=ud¾ iy mQnd,isxyï kjl=ud¾ keue;s kreuhka ;sfokd lhsÜia fmd,sishg ,nd ÿka lg W;a;r wkqj fï wdorKsh mshdf.a Ôú;h ðj;a lrkakg W;aidy oerE mqxÑ u,a lel=< ñ,skj .sh whqre fï jk úg ;yjqre ù ;sfnkjd'

zwmsg úreoaOj lhsÜia uydêlrKfha kvqjla ;sfhkjd' fydrlula .ek' tafl weiska ÿgq idlaIsh úoHdf.a wïud' ta .Eksg wms lsõjd idlaIs fok tl k;r lrkak lsh,d' ta;a thd tal k;r lf<a kE' kvqj wmsg wjdis fjk úÈhghs úNd. fjkafka ta .Eks ksid' ta ksid wmsg ´k jqfKa thdf.ka m<s.kak'm<s.kak úÈhla ys; ys; boaÈ wfma hd¿fjla lsõjd úoHdj wrf.k .syska f¾ma lrmka lsh,d' wms ;=kafokd Bg miafia fï fldka;%d;a tl ;j fld,af,da lSmfofklag Ndr ÿkakd' jefâg Wka remsh,a oyodyla b,aÆjd' wms i,a,s ÿkakd'13 jeksod Wfoa úoHd mdi,a hklka wms n,ka ysáhd' yeuodu y;hs oyhg ú;r thd nhsislf,ka hkjd' tod mdfrÈ hd¿fjda yïnjqfK;a kE' tal wmsg jdis jqKd' ljqre;a ke;s md¿ yßhl§ wms mdr yria lr,d úoHdj lef,a ;snqKq md¿ f.alg wrf.k .shd' wms î,d ysáfh;a' ta fj,dfõ ;ry ú;rhs ysf;a ;snqfKa'úoHd lE .ykak mgka .;a;u wmsg nh ys;=Kd' tals oÛ,kak mgka .;a;d' fmdrlkak" ymkak" .ykak mgka .;a;d' ta ksid thdf.a È. fldKav lr,a fol .eg.y,d ;snqKq ßnka máhla wrf.k w;afol nekaod' wfkla ßnka máh wrf.k .yl nekaod' iqÿ .jqfï fn,aÜ tl wrf.k ll=,la <Û ;snqK .yl nekaod' lE .yk ksid wms frÈ lfÜ tnqjd''''ZTjqkaf.a mdfmdÉprKfha isxy, mßj¾;kfha tf,i i|yka jkjd'

wef.a uqjg Tnd ;snQ frÈ lv isrùfuka wef.a yqiau ysr ù .sh nj;a fuu ;sfokd fmd,sishg ,nd ÿka lg W;a;rfha i|yka'miq Èk WoEiku úoHd mdi,a hEug Ndú; l< mdmeÈh mgq mdrla woaor jeà ;snQ wdldrh .ïuqkag oel .; yelsjQ w;r ta wi,g .sh Tjqkg wef.a mh me,eª tla im;a;=jlao fidhd .; yels jqKd'wn,ka ksfjila ta wi, ;snQ w;r wudkqIsl wkaoñka >d;kh lr ;snQ úoHdf.a isrer tys§ yuqjqKd'

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive