Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
;ud fjkqfjka ksrej;a jQ fmïj;sh w;yer frdays;a Y¾ud ish fyd|u ñ;=ßh <.g .syska
-PdhdrEm

bka§h l%slÜ lKavdhfï iqmsß ms;slre frdays;a Y¾ud Tyqf.a wÆ;au fmïj;sh jQ ß;sld iu. újdy .súi f.k ;sfnkjd'

jhi wjqreÿ 28 miqjk frdays;a Y¾ud w;.;af;a o jhi wjqreÿ 28 u miqjkakshla'

fï ms<snoj mqj; bka§h udOH jd¾;d lr ;sfnkafka Y¾ud fuf,i újdy .súi.;a hqj;sh iu. óg jir 6lg fmr isg oek yÿkk nj;a Tyqf.a fyd|u ñ;=ßhl nj;ah

frdays;a Y¾ud ß;sld iu. újdy .súi .ekSug fmr udi 6lg by;§ bka§h ksrEmsldjla jk fid*shd yhÜ iu. jir .Kkdjl isg iïnkaO;djhla mej;s njo bka§h udOH jd¾;d lrkjd'

flfia fj;;a tu iïnkaO;djh wjika jQfha Y¾ud miq.sh jif¾ tlaÈk cd;Hka;r msáfhaÈ ms;slrefjl= jd¾;d l< jeäu ,l=Kq ixLHdj fjkqfjka Wmydrhla jYfhka fid*shd wehf.a ksrej;a PdhdrEm fm<la Üúg¾ .sKqu fj; tlalsÍfukqhs'

th ÿgq frdays;a Y¾ud mjid ;sfnkafka fid*shd ;ukaf.a ñ;=ßhla muKla njhs'

frdays;a Y¾ud - ß;sld iu. .;a PdhdrEmh my;ska n,kak

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh

frdays;a Y¾ud ish l,ska fmïj;sh jQ fid*shd iu. .;a PdhdrEm lsysmhla my;ska

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh

Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh
Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh Mumbai Indians' skipper Rohit Sharma Gets Engaged to Best Friend Ritika Sajdeh Reviewed by Sinhala Gossip News on Tuesday, May 05, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.