Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally
Gossip Lanka, Hiru Gossip, Lanka C News
ksrej;a ldka;djka uehs /<shlg lvd je§ l,n, lr,d
^PdhdrEm& - ùäfhda

f,dj jgd ck;dj Bfha ^uehs 1& lïlre Èkh iurejd' tajf.au lïlre Èk ieureï j,g t,a, jqkq fmd,sia m%ydr .ek;a wykak ,enqkd' kuq;a m%xYfha uehs Èk ieureulg t,a, Wfka fjkia úfrdaOhla'

m%xYfha mej;s wka; olaIskdlaIsl mlaI ieureulg nf,ka we;=¿jQ  Femen activist group kï ixúOdkfha Wvq lh ksrej;a ldka;djka ;sfokla úfrdaO;djhla oelajqjd' fuys§ Tjqka ;=kafokd f.dvke.s,a,l i|¿;,hl ys¢ñka ysÜ,¾f.a kdis yuqod wdpdrh lrñka tu mlaIfha kdhsld  Marine Le Penf.a l;djg ndOd meñfKõjd'

Tjqka ;sfokd Marine Le Pe f,i fndre fldkav j,ska ieriS mmqj u;  *eisiaÜjdoh kj;kq fyj;a zStop fascismZ hkqfjka igyka lrf.k ;snqKd' ta ú;rla fkfï Marine Le Pe f.a mlaIh kdis mlaIh iuÛ iïnkaO nj oelafjk nek¾o m%o¾Ykh lrñka tu mlaIhg úreoaO igka mdG lshkak;a wu;l lf¾ kE'

kuq;a miqj tu ;sfokd ñksiqka ;sfofkl= úiska weof.k f.dia  we;s w;r miqj fmd,sia w;awvx.=jg m;alr we;'

Femen activist group kï ixúOdkh hqlaf¾kfha 2008 jif¾ werUqKq ldka;d ixúOdkhls' miqj th m%xYh ;=, ia:dms; fj,d' fuu ixúOdkh f,dalh ;=, ckm%shj we;af;a Wvq  lh ksrej;aj  úfrdaO;d oelaùï i|ydhs' óg  fmr ,sx.sl ixpdrl jHdmdrh" wd.ñl wdh;kj,g" ia;%Skag fjkia f,i ie<lSug tfrysj wjia:d .Kkdjl§ úfrdaO;djh olajd ;sfnkjd' Tjqkaf.a wruqK f,i ie<flkafkao ldka;dj wd.ïjdofhka " mqreIdêm;Hfhka" ,sx.sl iqrdlEfuka uqojd .ekSu iy l=,jdohg tfrys ùuhs'Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally

Gossip Lanka, Hiru Gossip - FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally
FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally FEMEN activists group attack Marine Le Pen at May Day rally Reviewed by Sinhala Gossip News on Saturday, May 02, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.