Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

8 Injured in Stage Accident in China

8 Injured in Stage Accident in China

Ökfha wdOqksl .dhlhska 80la iu. fõÈldjla lvd jegqKq yeá 
^VIDEO&

Ökfha .=hsfIda m<df;a .dhk mqyqKqùula w;r;=r fõÈldjla lvd jefgk wdldrh oelafjk o¾Yk fm<la úfoia udOH Tiafia úldYh ù ;sfí'80l muK wdOqksl .dhlhska msßila mqyqKqùïj, ksr;j isáh§ tljr u fõÈld‍j .s,d neiSfuka wk;=r isÿj we;s w;r bka 8 fofkl= ;=jd, ,nd ;sfí'


úfoia jd¾;d i|yka lf<a" wk;=ßka ;=jd, ,enQ fofofkl=f.a ;;a;ajh nrm;< nj h'


8 Injured in Stage Accident in China 8 Injured in Stage Accident in China Reviewed by Sinhala Gossip News on Monday, May 11, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.