Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News 18-year-old School girl raped and killed in Jaffna
Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්

FOLLOW US

Facebook Google+ twitter Youtube Rss

Gossip of Lanka Latest

Mini Gossip

Powered by Blogger.

Contact Form

Name

Email *

Message *

18-year-old School girl raped and killed in Jaffna

isiqúh meyer f.k f.dia ÿIKh lr urd oud isrer mdi, wi, bvulg od,d

mdi,a .sh 18 yeúßÈ isiqúhl meye‍rf.k f.dia ¥IKh lr urd oeuqjehs ielmsg mqoa.,hska ;sfofkl=  fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

hdmkh" mqxl=ä;sõ m%foaYfha mÈxÑ isiqúhl fuf,i urdoud ;sìh§ wehf.a isrer" isiqúh wOHdmkh yodrñka isá mdi, wdikakfha msysá md¿ bvul ;sî fidhdf.k we;'


ta jk úg;a isiqú‍hf.a w;a md .eg .id ;sî we;'

isref¾ ;eka lsysmhlu lemqï ;=jd, olakg o ;snQks

isiqúh mdi,a f.dia h<s fkdmeñ”u .ek uõmshka lhsÜia fmd,Sishg meñKs,s lr we;s w;r ta wkQj mÍlaIK wdrïN lsÍfï§ u< isrer fidhdf.k ;sfí'

jeäÿr l< fidhd ne,Sul§ fy<sj we;af;a isiqúh mdi,g tÈk fkdmeñK we;s njhs'

tfia jqjo ksjiska msgj mdi,g hk w;r uÛ§ wehj meyerf.k f.dia fuu wmrdOh lr we;s nj uQ,sl mÍlaIKj,§ fy<s ù we;'

fuu >d;kh .ek mÍlaIK wdrïN l< fmd,Sishg tla ;reKfhl= ms<sn| we;s jQ ielhla u; Tyqf.a ksji mßlaId lsÍfï f,a me,a,ï ;ejreKq we÷ï lsysmhlao  fidhdf.k we;s w;r ta wkQj ielmsg Tyq we;=¿ ;sfofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfí'

fï w;r fuu wmrdOhg úfrdaOh m< lrñka tu isiqúhf.a mdif,a .=rejreka yd isiqka mdi, bÈßmsg Bfha úfrdaO;djhlo ksr; úh'

tfiau tia' Y%SOrka yd v.,aia foajdkkao hk md¾,sfïka;= uka;%Skao fuu wmrdOhg iïnkaO whg ;rd;sru fkdn,d oඬqjï l< hq;= nj wjOdrKh lr ;sfí'

18-year-old School girl raped and killed in Jaffna

Loading...

Share on Facebook

Find Us on Facebook
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Back to home page

Sponsored Ads

Hatharawaram Latest

Sponsored Ads

HATHARAWAM - Labels

Gossip video

like us on fb