Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

World's oldest person Misao Okawa dies

Gossip Lanka News - World's oldest person Misao Okawa dies
f,dj jhia.;u mqoa.,hd iuq.kS

f,dj jhia.;u mqoa.,hd f,i ie,l=Kq cmdkfha Misao Okawa kue;s 117 yeúßÈ ldka;dj ñh f.dia we;s nj úfoia jd¾;d fmkajd fohs' cmdk udOH jd¾;d lf<a" yDoh wl¾uKH ùu fya;=fjka weh wo ñh .sh njhs'

weh cmdkfha Tidldys§ Wm; ,nd we;af;a 1898 jif¾ ud¾;= 5 jk od jk w;r .skia f,dal jd¾;d
ixúOdkh úiska f,dj jhia.;u mqoa.,hd f,i weh kï lrkq ,enqfõ" 2013 jif¾§h'1919 jif¾§ hqlsfhda iu. weh újdy ù we;s w;r Tyq 1931 jif¾§ ñh f.dia we;' uqKqnqrka 4 fofkl= iy ó uqKqnqrka 6 fofkl= oelSug ;rï Misao Okawa jdikdjka; ù we;'
Gossip Lanka News
Gossip Lanka News - World's oldest person Misao Okawa dies

Gossip Lanka News - World's oldest person Misao Okawa dies

World's oldest person Misao Okawa dies World's oldest person Misao Okawa dies Reviewed by Sinhala Gossip News on Wednesday, April 01, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.