Sinhala Gossip News,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news

Sinhala Gossip News | Gossip Lanka News | Sri Lanka Exclusive News | Hiru Gossip | Sinhala News

Gossip Lanka Sinhala Gossip News - Sri Lanka Exclusive News - අහුමුළුවලින් ඇහෙන නියම ගොසිප්
Loading...

Gossip video

World's Largest granite Samadhi Buddha statue in Kurunegala

f,dj úYd,;u ffY,uh iudê nqÿ rej ksrdjrKh wo

f,dj úYd,;u ffY,uh iudê nqoaO m%;sudj wo ^30& iji ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak iy w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;ajrekaf.a m%Odk;ajfhka uyck mQ‍fcdamydr msKsi ksrdjrKh flf¾'

l=reKE., rïnv.,a, fudKrd., úoHd id.r msßfjka uyd úydrfha .,a m¾j;hl fk<k ,o iudê nqoaO m%;sud jykafia bka§h .,a jvqjka úiska jir .Kkdjla ;siafia l< ks¾udKhla nj" úydrdêm;s" wurmqr wdßhjxY ioaOïu hq;a;sl md¾Yajfha uyd kdhl tf.dvuq,af,a wurfuda,s kdysñfhda mejiQy'

T<.u úiQ rxydñ oikdhl ks<fu;=uka fuu úydria:dkfha wdÈ l¾;Djrhd f,i oelafõ' fudKrd., m¾j; uqÿfka fudKr i,l=Kls' tu i,l=K ksid fudKrd., úydrh ù hehs lsh;s'

fudKrd., .,a m¾j;h u; jQ merKs fndaëka jykafia flakao% lr.ksñka T<.u rxydñ oikdhl Wmdil;=ud fmdÿ uyck wdOdr ,nd f.k ukrï úydr ukaÈrhla bÈ lf<ah' fï l%s'j' 1910 § muKh' rchg wh;a fuu .,a m¾j;fha fun÷ úydrhla bÈlsÍu kS;s úfrdaê h' fï ms<sn|j l=reKE., iqÿ tacka; ;ek fj; hï msßila úiska meñKs,s flßK' mÍlaIK lghq;= i|yd iqÿ tacka; ;ek wiqmsáka meñKsfhah'

úydrfha m%;sud is;=jï wdÈh ksujqKq wdikak ld,fha§h' fï fndaêi;aj .=fKdafma; rxydñ Wmdil;=ud úydrh bÈßmi ìu je;sr úydrhg wk;=rla fkdl<hq;= nj;a" ;ud jrolre kï ;udg oඬqjï lrk f,i;a wdhdpkd;aulj mejiSh' iqÿ tacka; ;ek úydrhg we;=¿ ù Ñ;% uQ¾;s wdÈh krUd fidïkig m;aúh'

wk;=rej fï i|yd ;udf.ka l=ula jqjukdoehs úuiSh' ta wkqj rchg wh;aj ;snQ NQñh ,ndÈh yels fjf;d;a uekjehs oekqï fok ,È'

ta wkqj uyd n%s;dkHfha hg;a úð; Ndr f,alï ;ek u.ska miajeks fcda¾Ê uyrcqf.a úfYaI wjirh mßÈ rxydñ Wmdil ;=udf.a mqoa.,sl kug úydr NQñh mjrd fokq ,eìK' rxydñ oikdhl Wmdil ;=ud wxl=Uqf¾ Y%S fidaudkkao uydkdhl udysñmdKka jykafia fj; tu úydr NQñh mQcd lf<ah' wk;=rej 1959 )12) 16 jeks Èk wxl=Uqf¾ Y%S fidaudkkao kdysñmdfKda fudKrd., úydrdêm;sj jev úiQ lsßueáhdfõ m[a[did.r ysñmdKka jykafia fj; úydria:dkh ms<sn| ysñlï mejrEy'

uQ¾;s Ys,amSka lkavdhu Pdhd ysßhd, iuQy

fudKrd., úydria:dkhg lsßueáhdfõ m[a[did.r udysñmdfKda jevu lf<da 1953 jif¾§h' .,a m¾j;h u; wr,sh ;=re fijfKa <uqka 12 fofkl=f.ka werUqKq oyï mdi, m%foaYjdiS orejkaf.a oyï mji ksjd,kakla úh' p;=r f,i O¾ufoaYkfhys iu;alï mE Wkajykafia m%foaYh mqrd ckm%sh O¾ufoaYlhka jykafia kula f,iska m%lg jQy'

tfukau fmdÿ ck;djf.a wjYH;djka y÷kdf.k fi!LH" wOHdmk" iudc fiajdjkao ,nd §fuys ksrka;r jHdhduhl ksr; jQy' <orejka fj; wOHdmkh ,nd foñka wdrïN l< fiajdj i¾fjdaoh Y%uodk fiajdj yd taldnoaO fjñka wdpd¾h ta'à'wdßhr;ak uy;d iuÛ jHdma; lrñka 1967 isg i¾fjdaoh fiajd uOHia:dkhla f,i jhU m<df;a mq¿,a lafIa;%hl <ore mdi,a msysgqjk ,È'

hdmyqj" ysßhd," udj;.u" fmd,a.yfj, yd jdßhfmd, fldÜGdij, o <ore mdi,a msysgqùfuys ,d Wkajykafia l%shdldß jQy' NslaIq wOHdmkh ms<sn|j is; fhduq lrñka 1966 § ‘úoHdid.r’ msßfjk wdrïN l<y' l=vd l¾udka; fomd¾;fïka;=fõ wkq.%yfhka fudKrd., úydria:dkfhys brgq l¾udka; uOHia:dkhla wdrïN lrk ,§' 1986 § wdhq¾fõo ffjoH úoHd,h wdrïN flßK'

fï w;r" 1985 j¾Ifha § f,dajgd ixpdrhl ksr; jQ Wkajykafia wmrÈ. fn!oaO O¾u jHdma;sh isheiska ÿgy' nqreu foaYhg jevu lr Ndjkd m%.=K l< w;ru" 1988 j¾Ifha § bkaÿkSishdfõ cl¾;d kqjr f,dal idu ix> iïfï,khg iyNd.s fjñka isáh § ßh wk;=rlska wmj;aùfuka tu fiajdjka mj;ajd f.k hdu ms<sn| nrm;< ysveila we;s úh'

m[a[did.r udysñmdKka jykafiaf.a wmj;a ùfuka miq Ydia;%m;s tf.dvuq,af,a wurfuda,s ysñfhda úydrdêm;s OQrfhys lghq;= Ndr .;ay' fudKrd., m¾j;h u; ‘mOdk>r’ kï jQ Ndjkd Yd,dj bÈlsÍfuys lemùfuka l%shdl< Wkajykafia ish .=reysñhka wmj;aj oijir msreKq 1998 j¾Ifha § zmeKihqre .=Kiur oijirZ mskalï iufhys újD; l< fouy,a ix>djdih úydria:dkfha nrm;< wvqmdvqjla imqrd,kakla ù ;sfí'

2001 jif¾ we*a.ksia:dkfha zndñhkaZ m%;sud ixydrh lrK fldg f.k m%foaYjdis ck;djf.a woyi mßÈ ffY,uh iudê nqoaO m%;sudjla fk,Sug fhduqùu foaYSh" cd;sl yd wd.ñl m%fndaOhg bjy,ajk wiydh mqKH l%shdjls'

bkaÈhdkq Ys,ams moau Y%S iïudk,dNS weï'weï'ia;m;s;=uka fï ks¾udK ld¾hh Ndr.ekSuu ta ms<sn| id¾:l;ajfha i,l=Kls' 2002)09)13 Èk kshu f,iskau .,a m¾j;fha lghq;=j,g w;.eiSfuka werUqKq fï Wodr;r mqKHl%shdj fï jkúg jir y;r blaujd l%shd;aul fjñka mj;S' ol=Kq bkaÈhdkq Ys,amSka 08 fokd ne.ska jir ;=kla jevj, fhÿKq w;r" y;rjeks Ys,amS msßi 2006'06'14 jeks Èk isg ks¾udK lghq;= j, fh§ isá;s'

fuf;la fuu ld¾hh i|yd fmdÿ uyck;dj wm fj; ,nd § we;af;a mqÿu iyfhda.hls'

w;S; kr úrejka" rc orejka isÿ l< wur”h l,d ks¾udK .Khg jefgk" jir 800 lska muK fï rfÜ isÿ fldg fkdue;s ffY,uh m%;sud ks¾udKhla imqrd ,ñka" wm wkd.; ore uqKqnqrka fj; j;auka mrmqf¾ wñ, odhdoh f,iska ;s<sK lrkakg yels ùu úistlajeks ishjfia Tn;a ud;a ,nk uyÛq jrm%idohls'

World's Largest granite Samadhi Buddha statue in Kurunegala

World's Largest granite Samadhi Buddha statue in Kurunegala

World's Largest granite Samadhi Buddha statue in Kurunegala

Share this on facebook

Loading...
Back to home page

like us on Facebook

MORE FROM AROUND THE WEB

Loading...

Sinhala Gossip News - Labels

Accident Ada Derana Air Crash Air Hostess Ajinomoto Ajith Perera Ajitha Muthukumarana Aksha Sudari Alien Amaya Adikari Amazing Amazon Forest Ambalangoda America's Got Talent Ampara Anamaduwa Ananda College Android Anupama Wanaguru Anuradhapura Anusha Damayanthi Anushka Sharma Api Nodanna Live Apsara Fonseka Arjuna Ranatunga Aruni Madusha Rajapaksha ASP Liyanage Astrologist Astrologist K.A.U. Sarath Chandra Atapattama Athkadure Sumanasara thero Aththanayaka M Herath Athula Adikari Athurugiriya ATM Center Attack Australia Awissawella Ayesha Madushani Badulla Bagawantalawa Bajaj Bajaj Bike Balumgala Bandu Samarasinghe BBC Bizarre BODU BALA SENA Buddha CCTV Chathurika Peiris Coca-Cola Colombo TV Dasun Madushan Dayasiri Jayasekara Dilhani Ekanayake Dilhani Wickremasinghe Dimuth Karunaratne Dinakshi Priyasad Dinamina News Paper Dinesh Chandimal discovered DNA Doctor Dulmini Attanayake Duminda Silva Election Examination Results FCID Field Marshal Sarath Fonseka Galaboda Aththe Gnanasara Thero Gayathri Dias Gayesha Perera Ghost Ghost attack Gossip chat Gossip lanka news Gossip Video Gossip-World Gotabaya Rajapaksa Hemal Ranasinghe Himali Sayurangi Hiru Gossip Hiru TV hospital ISIS fighters Italy Jacqueline Fernandez Jaffna Japanese John Kerry K. Sujeewa Kavindya Adikari Kosala Kulasekara Kotadeniyawa Kotakethana Kumar Sangakkara Kuwait Mahendra Singh Dhoni Mahinda Rajapaksa Maithripala Sirisena Malsha Kumaranatunge Manjula Kumari Me Adarayai Menaka Maduwanthi Mervin Silva MG Danushka Moscow Movie Trailer Murder mysterious Nadeesha Hemamali Namal Rajapaksa Nathasha Perera Neth FM Nimal Siripala De Silva Oshadi Hewamadduma Oshani Sandeepa Paboda Sandeepani Parliament Photos Piyumi Botheju Pooja G Umashankar President Maithripala Sirisena Ranil Wickramasinghe Ranjan Ramanayake Rashi Paboda Ravi Karunanayake Rithu Akarsha Robbery Russia Ruwangi Rathnayake Ruwanthi Mangala Sampath Bank Sanath Jayasuriya Saudi Arabia SF Loku Shahid Afridi Shanudrie Priyasad Sheshadri Priyasad Sirasa Superstar SriLankan Airlines Story Sunny Leone Swarnavahini Syria Thissa Aththanayaka Tillakaratne Dilshan Udari Warnakulasuriya Udayanthi Kulathunga University students Wasantha Zoysa Wedding Engagement Wele Sudha YFM Yureni Noshika

Sinhala Gossip News Archive