Gossip of Lanka,Gossip Lanka News,gossip,sinhala gossip,sinhala news,gossip sinhala,hru gossip,hirugossip,lankadeepa,neth gossip,nethfm,newsfirst,gossip lanka sinhala news,news lanka,sinhala news
Loading...

Somawansa Amarasinghe speaks about resign - VIDEO

Somawansa Amarasinghe speaks about resign

fidaujxY wurisxy cúfm .ek we;a; fy<s lrhs ^VIDEO&
cúfmka wia jqfka wÆ;a mlaIhla mgka .kak

ck;d úuqla;s fmruqfKka b,a,d wiajQ tys ysgmq kdhl" cd;Hka;r lghq;= ms<sn| f,alï fidaujxY wurisxy uy;d úiska kj mlaIhla msysgqjk nj m%ldY lr we;'

ta i|yd Tyq fuf,i b,a,d wiaù we;ehs jd¾;dfõ'

ck;d úuqla;s fmruqfKa m‍%;sm;a;Ska ld,dkqrEmSj fjkia fkdù me/Ks m‍%;sm;a;Ska ;jÿrg;a wkq.ukh lsÍu yd rfÜ m‍%Odk mlaI m‍%;slafIam
lrk ck;djg ióm ùfï wjia:djka uÛyrjd .ekSu fuu ;SrKhg fya;=jQ nj fyf;u fmkajd fohs'

tu ùäfhdaj my;ska krUkak


Somawansa Amarasinghe speaks about resign - VIDEO Somawansa Amarasinghe speaks about resign - VIDEO Reviewed by Sinhala Gossip News on Friday, April 17, 2015 Rating: 5
Powered by Blogger.